169 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_3_91 से 100

0
73

आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते (अभिजनः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/91)

शण्डिकादिभ्यो  यः (अभिजनः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/92)

सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ (अभिजनः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/93)

तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराड्ढक्छण्ढ यकः (अभिजनः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/94)

भक्तिः (सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/95)

अचित्तददेशकाट्ठक् (भक्तिः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/96)

महाराजाट्ठञ् (भक्तिः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/97)

वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् (भक्तिः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/98)

गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ् (भक्तिः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/99)

जनपदिनां जनपदवत्सर्व जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने (भक्तिः, सोऽस्य, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/3/100)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here