120 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_4_41 से 50

0
296

अधिकरणे बन्धः (णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/41)

संज्ञायाम् (बन्धः, णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/42)

कर्त्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहोः (णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/43)

ऊर्ध्वे शुषिपूरोः (कर्त्रोः, णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/44)

उपमाने कर्मणि च (कर्त्रोः, णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/45)

कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः (3/4/46)

उपदंशस्तृतीयायाम् (णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/47)

हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम् (तृतीयायाम्, णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/48)

सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः (तृतीयायाम्, णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) 3/4/49)समासत्तौ (सप्तम्याम्, तृतीयायाम्, णमुल्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/50)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here