091 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_121 से 130

0
85

नन्वार्र्विभाषा (पृष्टप्रतिवचने, लट्, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/121)

पुरि लुँङ् चास्मे (विभाषा, लट्, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/122)

वर्तमाने लँट् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/123)

लँटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (वर्तमाने, धातोः) (3/2/124)

सम्बोधने च (लटः शतृशानचौ, वर्तमाने, धातोः) (3/2/125)

लक्षणहेत्वोः क्रियायाः (लटः शतृशानचौ, वर्तमाने, धातोः) (3/2/126)

तौ सत् (वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/127)

पूङ्यजोः शानन् (वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/128)

तच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् (वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/129)

इङ्धार्योः शत्रकृच्छ्रिणि (वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/130)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here