159 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_2_133 से 114

0
72

मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ् (कच्छादिभ्यः, देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/133)

अपदातौ साल्वात् (मनुष्यतत्स्थयोः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/134)

गोयवाग्वोश्च (साल्वात्, वुञ्, देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/135)

गर्तोत्तरपदाच्छः (देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/136)

गहादिभ्यश्च (छः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/137)

प्राचां कटादेः (छः, देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/138)

राज्ञः क च (छः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/139)

वृद्धादकेकान्तखोपधात् (छः, देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/140)

कन्थापलदनगरग्रामह्रदोत्तरपदात् (वृद्धात्, छः, देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/141)

पर्वताच्च (छः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/142)

विभाषाऽमनुष्ये (पर्वतात्, छः, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/143)

कृकणपर्णाद्भारद्वाजे (छः, देशे, शेषे, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/144)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here