146 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_2_1 से 10

0
78

द्वितीयः पादः

तेन रक्तं रागात् (समर्थानां प्रथमाद्वा, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/1)

लाक्षारोचनाट्ठक् (तेन रक्तं रागात्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/2)

नक्षत्रेण युक्तः कालः (तेन, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/3)

लुबविशेषे (तेन, तद्धिताः, नक्षत्रेण युक्तः कालः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/4)

सज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम् (लुप्, तेन, तद्धिताः, नक्षत्रेण युक्तः कालः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/5)

द्वन्द्वाच्छः (तेन, तद्धिताः, नक्षत्रेण युक्तः कालः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/6)

दृष्टं साम (तेन, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/7)

वामदेवाड्यड्ड्यौ (तेन, दृष्टं साम, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/8)

परिवृतो रथः (तेन, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/9)

पाण्डुकम्बलादिनिः (परिवृतो रथः, तेन, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/10)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here