136 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_81 से 90

0
84

दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् (ष्यङ्, तद्धिताः, अनुपसर्जनात्, स्त्रियाम्, प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च (4/1/81)

समर्थानां प्रथमाद्वा (4/1/82)

प्राग्दीव्यतोऽण् (प्रत्ययः, परश्च) (4/1/83)

अश्वपत्यदिभ्यश्च (प्राग्दीव्यतोऽण्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/84)

दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः (प्राग्दीव्यतः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/85)

उत्सादिभ्योञ् (प्राग्दीव्यतः, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/86)

स्त्रीपुसाभ्यां न स्नञौ भवनात् (प्राक्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/87)

द्विगोर्लुगनपत्ये (प्राग्दीव्यतः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः) (4/1/88)

गोत्रेऽलुगचि (प्राग्दीव्यतः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः) (4/1/89)

यूनि लुक् (अचि, प्राग्दीव्यतः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः) (4/1/90)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here