123 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_4_71 से 80

0
81

आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च (कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्यः, प्रत्ययः) (3/4/71)

गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीङ्स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च (क्तः, कर्त्तरि, कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्यः, प्रत्ययः) (3/4/72)

दाशगोघ्नौ संप्रदाने (3/4/73)

भीमादयोऽपादाने (3/4/74)

ताभ्यामन्यत्रोणादयः (प्रत्ययः) (3/4/75)

क्तोऽधिकरणे च ध्रौव्यगतिप्रत्यवसनार्थेभ्यः (धातोः, प्रत्ययः) (3/4/76)

लस्य (3/4/77)

तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस्तातांझथासाथांध्वमिड्वहिमहिङ् (लस्य, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/78)

टित आत्मनेपदानां टेरे (लस्य, धातोः, प्रत्ययः, परश्च (3/4/79)

थासः से (टितः, लस्य) (3/4/80)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here