122 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_4_61 से 70

0
83

स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः (क्त्वाणमुलौ, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/61)

नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थे (कृभ्वोः, क्त्वाणमुलौ, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/62)

तूष्णीमि भुवः (क्त्वाणमुलौ, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/63)

अन्वच्यानुलोम्ये (भुवः, क्त्वाणमुलौ, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/64)

शकधृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हास्त्यर्थेषु तुमुन् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/65)

पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु (तुमुन्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/66)

कर्तरि कृत् (धातोः, प्रत्ययः) (3/4/67)

भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानयजन्याप्लाव्यापात्या वा (कर्त्तरि, प्रत्ययः) (3/4/68)

लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः (कर्त्तरि, धातोः) (3/4/69)

तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्यः, प्रत्ययः) (3/4/70)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here