116 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_4_1 से 10

0
80

चतुर्थः पादः

धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः (3/4/1)

क्रियासमभिहारे लोँट् लोँटो हिस्वौ वा च तध्वमोः (धातुसम्बन्धे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/2)

समुच्चयेऽन्यतरस्याम् (लोट् लोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः, धातुसम्बन्धे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/3)

यथाविध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् (धातोः) (3/4/4)

समुच्चये सामान्यवचनस्य (अनुप्रयोगः, धातोः) (3/4/5)

छन्दसि लुङ्लङ्लिटः (धातुसम्बन्धे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/6)

लिँङर्थे लेँट् (छन्दसि धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/7)

उपसंवादाशङ्कयोश्च (लेँट्, छन्दसि धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/8)

तुमर्थे सेसेनसेऽसेन्क्सेकसेनध्यैअध्यैन्कध्यैकध्यैन्शध्यैशध्यैन्तवैतवेङ्तवेनः (छन्दसि धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/4/9)

प्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै (तुमर्थे, छन्दसि धातोः, प्रत्ययः, परश्च 3/4/10)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here