112 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_141 से 150

0
66

वोताप्योः (लिङ्निमित्ते लृँङ् क्रियातिपत्तौ, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/141)

गर्हायां लँडपिजात्वोः (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/142)

विभाषा कथमि लिँङ् च (गर्हायां लँट्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/143)

किंवृत्ते लिँङ्लृँटौ (गर्हायां, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/144)

अनवक्लृप्त्यमर्षयोरकिंवृत्तेऽपि (लिँङ्लृटौ, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/145)

किंकिलास्त्यर्थेषु लृँट् (अनवक्लृप्त्यमर्षयोः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/146)

जातुयदोर्लिँङ् (अनवक्लृप्त्यमर्षयोः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/147)

यच्चयत्रयोः (लिँङ्, अनवक्लृप्त्यमर्षयोः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/148)

गर्हायां च (यच्चयत्रयोः, लिँङ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/149)

चित्रीकरणे च (यच्चयत्रयोः, लिँङ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/150)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here