111 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_131 से 140

0
62

वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/131)

आशंसायां भूतवच्च (वर्तमानवद्वा, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/132)

क्षिप्रवचने लृँट् (आशंसायां, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/133)

आशंसावचने लिँङ् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/134)

नानद्यतनवत्क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/135)

भविष्यति मर्यादावचनेऽवरस्मिन् (नानद्यतनवत्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/136)

कालविभागे चानहोरात्राणाम् (भविष्यति मर्यादावचनेऽवरस्मिन्, नानद्यतनवत्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/137)

परस्मिन्विभाषा (कालविभागे चानहोरात्राणाम्, भविष्यति मर्यादावचने, नानद्यतनवत्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/138)

लिँङ्निमित्ते लृँङ् क्रियातिपत्तौ (भविष्यति, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/139)

भूते च (लिङ्निमित्ते लृँङ् क्रियातिपत्तौ, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/140)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here