109 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_111 से 120

0
71

पर्यायार्हणोत्पत्तिषु ण्वुच् (विभाषा, स्त्रियां, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/111)

आक्रोशे न यनिः (स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/112)

कृत्यल्युटो बहुलम् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/113)

नपुंसके भावे क्तः (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/114)

ल्युट् च (नपुंसके भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/115)

कर्मणि च येन संस्पर्शात्कर्तुः शरीरसुखम् (ल्युट्, नपुंसके भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/116)

करणाधिकरणयोश्च (ल्युट्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/117)

पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण (करणाधिकरणयोः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/118)

गोचरसंचरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च (पुंसि संज्ञायां घः, करणाधिकरणयोः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/119

अवे तृस्त्रोर्घञ् (पुंसि संज्ञायां प्रायेण, करणाधिकरणयोः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/120)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here