094 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_151 से 160

0
64

जुचङ्क्रम्यदन्द्रम्यसृगृधिज्वलशुचलषपतपदः (युच्, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/150)

क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च (युच्, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/151)

न यः (युच्, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/152)

सूददीपदीक्षश्च (न, युच्, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/153)

लषपतपदस्थाभूवृषहनकमगमशॄभ्य उकञ् (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/154)

जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृङः षाकन् (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/155)

प्रजोरिनिँः (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/156)

जिदृक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च (इनि, तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/157)

स्पृहिगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच् (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च (3/2/158)

दाधेट्सिशदसदो रुः (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/159)

सृघस्यदः क्मरच् (तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु, वर्तमाने, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/160)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here