३१. खादृँ भक्षणे

0
69

३१. खादृँ भक्षणे, (भक्षणम्- अभ्यवहारः), भ्वादिगण ३९ सेट्, परस्मैपदी सकर्मक
लट् (वर्तमान काल)
एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्र.पु. खादति खादतः खादन्ति
म.पु. खादसि खादथः खादथ
उ.पु. खादामि खादावः खादामः


लिट् (परोक्ष भूत)
एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्र.पु. चखाद चखादतुः चखादुः
म.पु. चखादिथ चखादथुः चखाद
उ.पु. चखाद चखादिव चखादिम


लुट् (अनद्यतन भविष्यत्)
एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्र.पु. खादिता खादितारौ खादितारः
म.पु. खादितासि खादितास्थः खादितास्थ
उ.पु. खादितास्मि खादितास्वः खादितास्मः


लृट् (भविष्यत्)
एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्र.पु. खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति
म.पु. खादिष्यसि खादिष्यथः खादिष्यथ
उ.पु. खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः


लेट् (वेद)
प्र.पु. एकवचन द्विवचन बहुवचन
सिप् णित्-पक्ष
(अट्/आट्) (अट्/आट्) (अट्/आट्)
खादिषति/खादिषाति खादिषतः/खादिषातः खादिषन्ति/खादिषान्ति
खादिषत्/खादिषात् खादिषन्/खादिषान्
खादिषद्/खादिषाद्
सिप् अणित्-पक्ष
खादिषति/खादिषाति खादिषतः/खादिषातः खादिषन्ति/खादिषान्ति
खादिषत्/खादिषात् खादिषन्/खादिषान्
खादिषद्/खादिषाद्
सिप् अभाव-पक्ष
खादति/खादाति खादतः/खादातः खादन्ति/खादान्ति
खादत्/खादात् खादन्/खादान्
खादद्/खादाद्
म.पु. सिप् णित्-पक्ष
खादिषसि/खादिषासि खादिषथः/खादिषाथः खादिषथ/खादिषाथ
खादिषः/खादिषाः
सिप् अणित्-पक्ष
खादिषसि/खादिषासि खादिषथः/खादिषाथः खादिषथ/खादिषाथ
खादिषः/खादिषाः
सिप्-अभाव-पक्ष
खादसि/खादासि खादथः/खादाथः खादथ/खादाथः
खादः/खादाः
उ.पु. सिप् णित्-पक्ष
खादिषमि/खादिषामि खादिषवः/खादिषावः खादिषमः/खादिषामः
खादिषम्/खादिषाम् खादिषव/खादिषाव खादिषम/खादिषाम
सिप् अणित्-पक्ष
खादिषमि/खादिषामि खादिषवः/खादिषावः खादिषमः/खादिषामः
खादिषम्/खादिषाम् खादिषव/खादिषाव खादिषम/खादिषाम
सिप्-अभाव-पक्ष
खादेवि/खादामि खादवः/खादावः खादमः/खादामः
खादम्/खादाम् खादव/खादाव खादम/खादाम


लोट् (आज्ञा अर्थ)
एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्र.पु. खादतु/खादतात् खादताम् खादन्तु
म.पु. खाद/खादतात् खादतम् खादत
उ.पु. खादानि खादाव खादाम


लङ् (अनद्यतन भूतकाल)
एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्र.पु. अखादत् अखादताम् अखादन्
म.पु. अखादः अखादतम् अखादत
उ.पु. अखादम् अखादाव अखादाम


विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ)
एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्र.पु. खादेत् खादेताम् खादेयुः
म.पु. खादेः खादेतम् खादेत
उ.पु. खादेयम् खादेव खादेम


आशीर्लिङ् (आशीर्वाद)
एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्र.पु. खाद्यात् खाद्यास्ताम् खाद्यासुः
म.पु. खाद्याः खाद्यास्तम् खाद्यास्त
उ.पु. खाद्यासम् खाद्यास्व खाद्यास्म


लुङ् (सामान्यभूत)
एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्र.पु. अखादीत् अखादिष्टाम् अखादिषुः
म.पु. अखादीः अखादिष्टम् अखादिष्ट
उ.पु. अखादिषम् अखादिष्व अखादिष्म


लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्)
एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्र.पु. अखादिष्यत् अखादिष्यताम् अखादिष्यन्
म.पु. अखादिष्यः अखादिष्यतम् अखादिष्यत
उ.पु. अखादिष्यम् अखादिष्याव अखादिष्याम

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here