वीतराग स्वामी सर्वानन्द जी (संवत 1912-1998)

वीतराग स्वामी सर्वानन्द जी (संवत 1912-1998)

त्यागी, तपस्वी, योगी, विरक्त, गौरवशाली, मूर्धन्य स्थितप्रज्ञता की जीवित मूर्ति, परमार्थ संलग्न, नरश्रेष्ठ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *