66. आपो ज्योतीरसो ऽ मृतम्

ओम् आपो ज्योतीरसो ऽ मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा।। 5।। (तैत्तिरीयोपनिषदाशयेनरचितः पञ्चमहायज्ञ.)