152 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_2_61 से 70

अनुब्राह्मणादिनिँः (तदधीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/61)

वसन्तादिभ्यष्ठक् (तदधीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/62)

प्रोक्ताल्लुक् (तदधीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/63)

सूत्राच्च कोपधात् (लुक्, तदधीते तद्वेद, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/64)

छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि (प्रोक्तात्, तदधीते तद्वेद, ङ्याप्प्रातिपदिकात्) (4/2/65)

तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि (तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/66)

तेन निर्वृत्तम् (देशे तन्नाम्नि, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/67)

तस्य निवासः (देशे तन्नाम्नि, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/68)

अदूरभवश्च (तस्य, देशे तन्नाम्नि, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/69)

ओरञ् (4/2/70)