147 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_2_11 से 20

द्वैपवेयाघ्रादञ् (परिवृतो रथः, तेन, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/11)

कौमारापूर्ववचने (तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/12)

तत्रोद्धृतममत्रेभ्यः (अण्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/13)

स्थण्डिलाच्छयितरि व्रते (तत्र, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/14)

संस्कृतम् भक्षाः (तत्र, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/15)

शूलोखाद्यत् (संस्कृतम् भक्षाः, तत्र, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/16)

दघ्नष्ठक् (संस्कृतम् भक्षाः, तत्र, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/17)

उदश्वितोऽन्यतरस्याम् (ठक्, संस्कृतम् भक्षाः, तत्र, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/18)

क्षीराड्ढञ् (संस्कृतम् भक्षाः, तत्र, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/19)

सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम् (तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/2/20)