139 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 4_1_111 से 120

भर्गात्त्रैगर्ते (फञ्, गोत्रे, तस्यापत्यम्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/111)

शिवादिभ्योऽण् (तस्यापत्यम्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/112)

अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः (अण्, तस्यापत्यम्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/113)

ऋष्यगन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च (अण्, तस्यापत्यम्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/114)

मातुरुत्संख्यासंभद्रपूर्वायाः (अण्, तस्यापत्यम्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/115)

कन्यायाः कनीन च (अण्, तस्यापत्यम्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/116)

विकर्णशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु (अण्, तस्यापत्यम्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/117)

पीलाया वा (अण्, तस्यापत्यम्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/118)

ढक्च मण्डूकात् (वा, अण्, तस्यापत्यम्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) 4/1/119)

स्त्रीभ्यो ढक् (तस्यापत्यम्, तद्धिताः, ङ्याप्प्रातिपदिकात्, प्रत्ययः, परश्च) (4/1/120)