107 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_91 से 100

स्वपो नन् (भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/91)

उपसर्गे घोः किः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/92)

कर्मण्यधिकरणे च (घोः, किः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/93)

स्त्रियां क्तिन् (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/94)

स्थागापापचो भावे (स्त्रियां क्तिन्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/95)

मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः (स्त्रियां क्तिन्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/96)

ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्तयश्च (उदात्तः, स्त्रियां क्तिन्, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/97)

व्रजयजोर्भावे क्यप् (उदात्तः, स्त्रियां, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/98)

संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदषुञ्शीङ्भृञिणः (क्यप्, उदात्तः, स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/99)

कृञः श च (क्यप्, उदात्तः, स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/100)