089 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_101 se 110

अन्येष्वपि दृश्यते (जनेर्डः, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/101)

निष्ठा (भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/102)

सुयजोर्ङ्वनिँप् (भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/103)

जीर्यतेरतृँन् (भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/104)

छन्दसि लिँट् (भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/105)

लिँटः कानज्वा (भूते, छन्दसि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/106)

क्वसुँश्च (भूते, लिटः, वा, छन्दसि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/107)

भाषायां सदवसश्रुवः (लिटः, वा, क्वसु, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/108)

उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च (लिटः, वा, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/109)

लुँङ् (भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/110)