088 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_91 se 100

अग्नौ चेः (क्विप्, कर्मणि, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/91)

कर्मण्यग्न्याख्यायाम् (चेः, क्विप्, कर्मणि, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/92)

कर्मणीनिँर्विक्रियः (भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/93)

दृशेः क्वनिँप् (कर्मणि, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/94)

राजनि युधि कृञः (क्वनिप्, कर्मणि, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/95)

सहे च (युधिकृञः, क्वनिप्, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/96)

सप्तम्यां जनेर्डः (भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/97)

प चम्यामजातौ (जनेर्डः, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/98)

उपसर्गे च संज्ञायाम् (जनेर्डः, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/99)

अनौ कर्मणि (जनेर्डः, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/100)