087 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_81 se 90

बहुलमाभीक्ष्ण्ये (सुपि, णिनिः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/81)

मनः (सुपि, णिनिः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/82

आत्ममाने खश्च (मनः, णिनिः, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/83)

भूते (3/2/84)

करणे यजः (भूते, णिनिः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/85)

कर्मणि हनः (भूते, णिनिः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/86)

ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विँप् (कर्मणि, हनः, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/87)

बहुलं छन्दसि (क्विप्, कर्मणि, हनः, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/88)

सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कृञः (क्विप्, कर्मणि, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/89)

सोमे सुञः (क्विप्, कर्मणि, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/90)