086 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_71 se 80

मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशो ण्विँन् (सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/71)

अवे यजः (मन्त्रे, ण्विन्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/72)

विँजुपे छन्दसि (यजः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/73)

आतो मनिँन्क्वनिँब्वनिँपश्च (छन्दसि, विच्, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/74)

अन्योभ्योऽपि दृश्यन्ते (मनिन्क्वनिब्वनिपश्च, विच्, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/75)

क्विँप्च (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/76)

स्थः क च (क्विप्, सुपि, उपसर्गेऽपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/77)

सुप्यजातौ णिनिँस्ताच्छील्ये (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/78)

कर्तर्युपमाने (णिनिः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/79)

व्रते (सुपि, णिनिः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/80)