084 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_51 se 60

कुमारशीर्षयोर्णिनिः (हनः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/51)

लक्षणे जायापत्याष्टक् (हनः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/52)

अमनुष्यकर्तृके च (टक्, हनः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/53)

शक्तौ हस्तिकपाटयोः (टक्, हनः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/54)

पाणिघताडघौ शिल्पिनि (हनः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/55)

आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ कृञः करणे ख्युन् (कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च (3/2/56)

कर्तरि भुवः खिष्णुच्खुकञौ (आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्धप्रियेषु च्व्यर्थेष्वच्वौ, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/57)

स्पृशोऽनुदके क्विन् (सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/58)

ऋत्विग्दधृक्स्रग्दिगुष्णिग चुयुजिक्रु चां च (क्विन्, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/59)

त्यादादिषु दृशोऽनालोचने क च (क्विन्, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/60)