083 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_41 se 50

पूः सर्वयोर्दारिसहोः (खच्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/41)

सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः (खच्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/42)

मेघर्तिभयेषु कृञः (खच्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/43)

क्षेमप्रियमद्रेऽणच (कृञः, खच्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/44)

आशिते भुवः करणभावयोः (खच्, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/45)

संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः (खच्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/46)

गमश्च (संज्ञायाम्, खच्, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/47)

अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः (गमः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/48)

आशिषि हनः (डः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/49)

अपे क्लेशतमसोः (हनः, डः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/50)