082 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_31 se 40

उदि कूले रुजिवहोः (खश्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/31)

वहाभ्रे लिहः (खश्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/32)

परिमाणे पचः (खश्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/33)

मितनखे च (पचः, खश्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/34)

विध्वरुषोस्तुदः (खश्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/35)

असूर्यललाटयोर्दृशितपोः (खश्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/36)

उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च (खश्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/37)

प्रियवशे वदः खच् (कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/38)

द्विषत्परयोस्तापेः (खच्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/39)

वाचि यमो व्रते (खच्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/40)