081 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_21 se 30

दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दीकिंलिपिलिबिबलिभक्तिकर्तृचित्रक्षेत्रसंख्याजङ्घाबाह्नहर्यत्तद्धनुररुष्षु (कर्मणि, सुपि, कृञः, टः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/21)

कर्मणि भृतौ (कृञः, टः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/22)

न शब्दश्लोककलहगाथावैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु (कृञः, टः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/23)

स्तम्बशकृतोरिन् (कृञः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/24)

हरतेदृतिनाथयोः पशौ (इन्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/25)

फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च    (इन्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/26)

छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् (इन्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/27)

एजेः खश् (कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च (3/2/28)

नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः (खश्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/29)

नाडीमुष्ट्योश्च (ध्माधेटोः, खश्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/30)