080 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_2_11 se 20

आङि ताच्छील्ये (हरतेः, अच्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/11)

अर्हः (अच्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/12)

स्तम्बकर्णयोरमिजपोः (अच्, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/13)

शमि धातोः संज्ञायाम् (अच्, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/14)

अधिकरणे शेते (अच्, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/15)

चरेष्टः (अधिकरणे, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/16)

भिक्षासेनादायेषु च (चरेष्टः, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/17)

पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सर्तेः (टः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/18)

पूर्वे कर्तरि (सर्त्ते, टः, सुपि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च (3/2/19

कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु (टः, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/20)