079 Ast 3_2_1 se 10

द्वितीयः पादः

कर्मण्यण् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/1)

ह्नावामश्च (कर्मण्यण्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/2)

आतोऽनुपसर्गे कः (कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/3)

सुपि स्थः (कः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/4)

तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः (कः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/5)

प्रे दाज्ञः (कः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/6)

समि ख्यः (कः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/7)

गापोष्टक् (कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/8)

हरतेरनुद्य़मनेऽच् (कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/9)

वयसि च (हरतेः, अच्, कर्मणि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/2/10)