078 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_1_141 se 150

श्याद्व्यधास्रुसंस्र्वतीणवसावहृलिहश्लिषश्वसश्च (णः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/141)

दुन्योरनुपसर्गे (णः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/142)

विभाषा ग्रहः (णः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/143)

गेहे कः (ग्रहः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/144)

शिल्पिनि ष्वुन् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/145)

गस्थकन् (शिल्पिनि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/146)

ण्युट् च (गः, शिल्पिनि, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/147)

हश्च व्रीहिकालयोः (ण्युट्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/148)

प्रुसृल्वः समभिहारे वुन् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/149)

आशिषि च (वुन्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/150)