077 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_1_131 se 140

अग्नौ परिचाय्योपचाय्यसमूह्याः (ण्यत्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/131)

चित्याग्निचित्ये च (अग्नौ, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/132)

ण्वुल्तृचौ (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/133)

नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/134)

इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/135)

आतश्चोपसर्गे (कः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/136)

पाघ्राध्माधेट्दृशः शः     (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/137)

अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहिभ्यश्च (शः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/138)

ददातिदधात्योर्विभाषा (अनुपसर्गात्, शः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/139)

ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः (विभाषा, अनुपसर्गात्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/140)