076 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_1_121 se 130

युग्यं च पत्रे (क्यप्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/121)

अमावस्यदन्यतरस्याम् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/122)

छन्दसि निष्टर्क्यदेवहूयप्रणीयोन्नीयोच्छिष्यमर्यस्तर्याध्वर्यखन्यखान्यदेवयज्यापृच्छ्यप्रतिषीव्यब्रह्मवाद्यभाव्यस्ताव्योप– चाय्यपृडानि (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/123)

ऋहलोर्ण्यत् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/124)

ओरावश्यके (ण्यत्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/125)

आसुयुवपिरपिलपित्रपिचमश्च (3/1/126)

आनाय्योऽनित्ये (ण्यत्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/127)

प्रणाय्योऽसंमतौ (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/128)

पाय्यसांनाय्यनिकाय्यधाय्यामानहविर्निवाससामिधेनीषु (ण्यत्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/129)

क्रतौ कुण्डपाय्यसंचाय्यौ (ण्यत्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/1/130)