२०- कलिकाल

२०- कलिकाल

नेह भयो नष्ट अवशेष कष्ट क्लेश भयो।

देश में विशेष भयो विष व्हेम-व्याल को।।

धर्म दूर-दूर भयो अधर्म को पूर भयो।

धूरत असुर भयो क्रूर कलिकाल को।।

काराणी कहत सुसमर्थ वेदोंवाले तूने

काट डाले काले कलि-कपट के जाल को।।

दीन को दयाल भयो दुष्ट-दिल साल भयो।

भारत को लाल भयो काल महाकाल को।।२०।।

~ दयानन्द बावनी
स्वर : ब्र. अरुणकुमार “आर्यवीर”
ध्वनि मुद्रण : कपिल गुप्ता, मुंबई