सकल जगत के उत्पादक हे

अथ-ईश्वर-स्तुति-प्रार्थनोपासनामन्त्राः ओ3म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद् भद्रन्तन्न ऽ आसुव।। 1।। (यजु अ.30/मं.3) सकल जगत के उत्पादक हे, हे सुखदायक शुद्ध स्वरूप। हे समग्र ऐश्वर्ययुक्त हे, परमेश्वर हे अगम…

पितः पातु विमलां

आर्ष-लता पितः पातु विमलां तामार्षलताम्।। टेक।। पाणिनिमुनिना व्याकृतिखनिना, अतिमतिधनिना हि पतंजलिना। मेधया मलया विहितातिसेवाम्।। 1।। व्याकरणारुणैर्भूतपोहरणैः, विरजानन्द चरणैरार्षत्वभरणैः। भुवि भूयो भूषितां सुहितां नितराम्।। 2।। देवदयानन्दैरानन्दकन्दैः, वेदविद्यावन्दैस्तद्रसस्यन्दैः। लालितां पालितां तामति सुफलाम्।।…

ओ3म् नारायणः

“आत्म ब्रह्म में” ओ3म् नारायणः, ओ3म् खं ब्रह्म। ईशावास्यमिदं सर्वम्… (2)।। टेक।। सृष्टि यज्ञ सुरचना, संधि संधि अर्चना। समीपतम है हितकर, ब्रह्म ज्योतित है घर।। अग्निम् ईळे पुरोहितम्, यज्ञस्य देव…

Page 2 of 6
1 2 3 4 6