102 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_41 से 50

निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः (चेः, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/41) सङ्घे चानौत्तराधर्ये (आदेश्च कः, चेः, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/42) कर्मव्यतिहारे णच्स्त्रियाम्…

103 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_51 से 60

अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे (विभाषा, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/51) प्रे वणिजाम् (ग्रहः, विभाषा, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, घञ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/52) रश्मौ च…

104 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_61 से 70

व्यधजपोरनुपसर्गे (अप्, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/61) स्वनहसोर्वा (अनुपसर्गे, अप्, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/62) यमः समुपनिविषु च (वा, अनुपसर्गे, अप्, अकर्त्तरि…

105 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_71 से 80

प्रजने सर्तेः (अप्, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/71) ह्नः संप्रसारणं च न्यभ्युपविषु (अप्, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/72) आङि युद्धे (ह्नः संप्रसारणं,…

106 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_81 से 90

अपघनोऽङ्गम् (घनः, हनः, अप्, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/81) करणेऽयोविद्रुषु (घनः, हनः, अप्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/82) स्तम्बे क च (करणे, घनः, हनः, अप्, धातोः, प्रत्ययः,…

107 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_91 से 100

स्वपो नन् (भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/91) उपसर्गे घोः किः (अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/92) कर्मण्यधिकरणे च (घोः, किः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/93) स्त्रियां क्तिन् (अकर्त्तरि…

108 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_101 से 110

इच्छा (श, स्त्रियां, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/101) अ प्रत्ययात् (स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/102) गुरोश्च हलः (अ, स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः,…

109 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_111 से 120

पर्यायार्हणोत्पत्तिषु ण्वुच् (विभाषा, स्त्रियां, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/111) आक्रोशे न यनिः (स्त्रियां, अकर्त्तरि च कारके संज्ञायाम्, भावे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/112) कृत्यल्युटो बहुलम् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/113) नपुंसके भावे…

110 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_121 से 130

हलश्च (घञ्, पुंसि संज्ञायां प्रायेण, करणाधिकरणयोः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/121) अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च (घञ्, पुंसि संज्ञायां, करणाधिकरणयोः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/122) उदङ्कोऽनुदके (घञ्, पुंसि संज्ञायां, करणाधिकरणयोः, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/123) जालमानायः (घञ्,…

111 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_131 से 140

वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/131) आशंसायां भूतवच्च (वर्तमानवद्वा, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/132) क्षिप्रवचने लृँट् (आशंसायां, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/133) आशंसावचने लिँङ् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/134) नानद्यतनवत्क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः (धातोः, प्रत्ययः, परश्च)…

112 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_141 से 150

वोताप्योः (लिङ्निमित्ते लृँङ् क्रियातिपत्तौ, भूते, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/141) गर्हायां लँडपिजात्वोः (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/142) विभाषा कथमि लिँङ् च (गर्हायां लँट्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/143) किंवृत्ते लिँङ्लृँटौ (गर्हायां, धातोः, प्रत्ययः,…

113 अष्टाध्यायी सूत्राभ्यास 3_3_151 से 160

शेषे लृँडयदौ (चित्रीकरणे, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/151) उताप्योः समर्थयोर्लिङ् (धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/152) कामप्रवेदनेऽकच्चिति (लिँङ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च) (3/3/153) संभावनेऽलमिति चेत्सिद्धाप्रयोगे (लिँङ्, धातोः, प्रत्ययः, परश्च (3/3/154) विभाषा धातौ संभावनवचनेऽयदि (संभावनेऽलमिति…

Page 2 of 9
1 2 3 4 9