Loading...

Articles Tag: Dhaturoopavali

२. पठँ (व्यक्तायां वाचि (पढ़ना)

२. पठँ (व्यक्तायां वाचि (पढ़ना) भ्वादिगण २२२, सेट्, पररस्मैपदी, सकर्मकः लट् (वर्तमान काल) वर्तमाने लँट् (३/२/१२३) एकवचन  द्विवचन   बहुवचन प्र.पु.  पठति     पठतः      पठन्ति म.पु.  पठसि    पठथः      पठथ उ.पु.  पठामि    पठावः     पठामः लिट् (परोक्ष [ … ]

१. भू सत्तायाम् भ्वादि १, सेट्, पररस्मैपदी अकर्मक

१. भू सत्तायाम् भ्वादि १, सेट्, पररस्मैपदी अकर्मक लट् (वर्तमान काल) वर्तमाने लँट् (३/२/१२३) एकवचन द्विवचन बहुवचन प्र.पु. भवति भवतः भवन्ति म.पु. भवसि भवथः भवथ उ.पु. भवामि भवावः भवामः लिट् [ … ]