३२. धावु गतिशुद्ध्योः

३२. धावु गतिशुद्ध्योः, (गतिः – शीघ्रगमनम्, वेगितायां गतौ; शुद्धिः – शोधनम्), भ्वादिगण ३९७, सेट्, उभयपदी अकर्मक/सकर्मकश्च लट् (वर्तमान काल) एकवचन द्विवचन बहुवचन प्र.पु. धावति धावतः धावन्ति म.पु. धावसि धावथः धावथ…

३१. खादृँ भक्षणे

३१. खादृँ भक्षणे, (भक्षणम्- अभ्यवहारः), भ्वादिगण ३९ सेट्, परस्मैपदी सकर्मक लट् (वर्तमान काल) एकवचन द्विवचन बहुवचन प्र.पु. खादति खादतः खादन्ति म.पु. खादसि खादथः खादथ उ.पु. खादामि खादावः खादामः लिट् (परोक्ष…

३०. प्रच्छँ ज्ञीप्सायाम्

३०. प्रच्छँ ज्ञीप्सायाम्, (ज्ञीप्सा- ज्ञातुमिच्छा, जिज्ञासा, प्रच्छनम्), तुदादिगण १२२, अनिट्  परस्मैपदी सकर्मक लट् (वर्तमान काल) एकवचन  द्विवचन   बहुवचन प्र.पु.  पृच्छति   पृच्छतः    पृच्छन्ति म.पु.  पृच्छसि   पृच्छथः    पृच्छथ उ.पु.  पृच्छामि  पृच्छावः    पृच्छामः लिट् (परोक्ष…

२९ स्पृशँ संस्पर्शने

29. स्पृशँ संस्पर्शने, (संस्पर्शनम्- स्पर्शः, सम्पर्कः, आसक्तिः), तुदादिगण 131, अनिट्, परस्मैपदी सकर्मक/अकर्मक लट् (वर्तमान काल) एकवचन  द्विवचन   बहुवचन प्र.पु.  स्पृशति   स्पृशतः    स्पृशन्ति म.पु.  स्पृशसि   स्पृशथः    स्पृशथ उ.पु.  स्पृशामि   स्पृशावः    स्पृशामः लिट् (परोक्ष…

२८. इषुँ इच्छायाम्

२८. इषुँ इच्छायाम्, (इच्छा- अभिलाषः, वाञ्छा, मनोरथः, ईप्सा), तुदादिगण ६१, सेट्, परस्मैपदी, सकर्मक लट् (वर्तमान काल) एकवचन  द्विवचन   बहुवचन प्र.पु.  इच्छति   इच्छतः    इच्छन्ति म.पु.  इच्छसि   इच्छथः    इच्छथ उ.पु.  इच्छामि   इच्छावः    इच्छामः…

२७. तुदँ व्यथने

२७. तुदँ व्यथने, (व्यथनम्- दुःखदानम्), तुदादिगण १, अनिट्, उभयपदी सकर्मक लट् (वर्तमान काल) पर. एकवचन  द्विवचन   बहुवचन प्र.पु.  तुदति     तुदतः      तुदन्ति म.पु.  तुदसि    तुदथः      तुदथ उ.पु.  तुदामि    तुदावः     तुदामः लिट् (परोक्ष भूत)…

२५. भक्षँ अदने, २६. भक्षँ अदने

२५. भक्षँ अदने, (अदनम्- भक्षणम्), भ्वादिगण ६३३, सेट्, उभयपदी, सकर्मक लट् (वर्तमान काल) वर्तमाने लँट् (३/२/१२३) पर. एकवचन  द्विवचन   बहुवचन प्र.पु.  भक्षति    भक्षतः     भक्षन्ति म.पु.  भक्षसि    भक्षथः     भक्षथ उ.पु.  भक्षामि   भक्षावः     भक्षामः लिट् (परोक्ष…

२४. कथँ वाक्यप्रबन्धे

२४. कथँ वाक्यप्रबन्धे, (वाक्यप्रबन्धः – कथनम्, आख्यानं, वचनं, भाषणम्, उपदेशः, अनुशासनम्, उपन्यासः निरूपणम्), चुरादिगण २७९, सेट्, उभयपदी, सकर्मक लट् (वर्तमान काल) पर. एकवचन  द्विवचन   बहुवचन प्र.पु.  कथयति   कथयतः    कथयन्ति म.पु.  कथयसि  …

२३. चिति स्मृत्याम्

23. चिति स्मृत्याम्, (स्मृतिः – चिन्तनम्, स्मरणम्, चिन्ता), चुरादिगण 2, सेट्, उभयपदी, सकर्मक लट् (वर्तमान काल) पर. एकवचन  द्विवचन  बहुवचन प्र.पु.     चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति म.पु.     चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ उ.पु.     चिन्तयामि…

२२. चुरँ स्तेये

२२. चुरँ स्तेये, (स्तेयम्- चौर्यं, स्तैन्यं, मोषणं, अपहरणम्), चुरादिगण १, सेट्, उभयपदी, सकर्मक लट् (वर्तमान काल) वर्तमाने लँट् (3/2/123) एकवचन  द्विवचन  बहुवचन प्र.पु.     चोरयति   चोरयतः   चोरयन्ति म.पु.     चोरयसि  चोरयथः  चोरयथ…

२१. अस भुवि

21. अस भुवि, (भुवि- भवने, सत्तायाम्, अस्तित्वे, विद्यमानतायाम्) अदादिगण 58, सेट्, परस्मैपदी, अकर्मक लट् (वर्तमान काल) एकवचन  द्विवचन  बहुवचन प्र.पु.     अस्ति    स्तः     सन्ति म.पु.     असि     स्थः     स्थ उ.पु.     अस्मि    स्वः    …

१९. डुकृञ् करणे

19. डुकृञ् करणे (करणम्- क्रिया, निष्पादनम्, सम्पादनम्, निर्वतनम्, अनुष्ठानम्, विधानम्, आचरणम्) तनादिगण 10, अनिट्, उभयपदी, लट् (वर्तमान काल) पर. एकवचन  द्विवचन  बहुवचन प्र.पु.     करोति    कुरुतः    कुर्वन्ति म.पु.     करोषि    कुरुथः    कुरुथ…

Page 1 of 3
1 2 3