१९. डुकृञ् करणे

19. डुकृञ् करणे (करणम्- क्रिया, निष्पादनम्, सम्पादनम्, निर्वतनम्, अनुष्ठानम्, विधानम्, आचरणम्) तनादिगण 10, अनिट्, उभयपदी,

लट् (वर्तमान काल) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     करोति    कुरुतः    कुर्वन्ति

म.पु.     करोषि    कुरुथः    कुरुथ

उ.पु.     करोमि   कुर्वः     कुर्मः

लिट् (परोक्ष भूत) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चकार    चक्रतुः    चक्रुः

म.पु.     चकर्थ    चक्रथुः   चक्र

उ.पु.     चकार/चकर        चकृव    चकृम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     कर्ता     कर्तारौ    कर्तारः

म.पु.     कर्तासि   कर्तास्थः  कर्तास्थ

उ.पु.     कर्तास्मि  कर्तास्वः  कर्तास्मः

लृट् (भविष्यत्) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     करिष्यति  करिष्यतः  करिष्यन्ति

म.पु.     करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ

उ.पु.     करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः

लेट् (वेद) परस्मैपद

प्र.पु.     एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

(अट्/आट्) (अट्/आट्) (अट्/आट्)

कार्षति/कार्षाति     कार्षतः/कार्षातः     कार्षन्ति/कार्षान्ति

कार्षत्/कार्षात्              कार्षन्/कार्षान्

कार्षद्/कार्षाद्

सिप् अणित्-पक्ष

कर्षति/कर्षाति      कर्षतः/कर्षातः      कर्षन्ति/कर्षान्ति

कर्षत्/कर्षात्               कर्षन्/कर्षान्

कर्षद्/कर्षाद्

सिप् अभाव-पक्ष

करवति/करवाति     कुर्वतः/कुर्वातः      कुर्वन्ति/कुर्वान्ति

करवत्/करवात्              कुर्वन्/कुर्वान्

करवद्/करवाद्

म.पु.             सिप् णित्-पक्ष

कार्षसि/कार्षासि     कार्षथः/कार्षाथः     कार्षथ/कार्षाथ

कार्षः/कार्षाः

सिप् अणित्-पक्ष

कर्षसि/कर्षासि      कर्षथः/कर्षाथः      कर्षथ/कर्षाथ

कर्षः/कर्षाः

सिप्-अभाव-पक्ष

करवसि/करवासि    कुर्वथः/कुर्वाथः      कुर्वथ/कुर्वाथ

करवः/करवाः

उ.पु.             सिप् णित्-पक्ष

कार्षमि/कार्षामि     कार्षवः/कार्षावः     कार्षमः/कार्षामः

कार्षम्/कार्षाम्      कार्षव/कार्षाव      कार्षम/कार्षाम

सिप् अणित्-पक्ष

कर्षमि/कर्षामि      कर्षवः/कर्षावः      कर्षमः/कर्षामः

कर्षम्/कर्षम्        कर्षव/कर्षाव       कर्षम/कर्षाम

सिप्-अभाव-पक्ष

करवमि/करवामि    कुर्ववः/कुर्वावः      कुर्वमः/कुर्वामः

करवम्/करवाम्     कुर्वव/कुर्वाव       कुर्वम/कुर्वाम

लोट् (आज्ञा अर्थ) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     करोतु/कुरुतात्      कुरुताम्   कुर्वन्तु

म.पु.     कुरु/कुरुतात्        कुरुतम्   कुरुत

उ.पु.     करवाणि  करवाव   करवाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अकरोत्   अकुरुताम् अकुर्वन्

म.पु.     अकरोः   अकुरुतम्  अकुरुत

उ.पु.     अकरवम्  अकुर्व    अकुर्म

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     कुर्यात्    कुर्याताम्  कुर्युः

म.पु.     कुर्याः    कुर्यातम्  कुर्यात

उ.पु.     कुर्याम्    कुर्याव    कुर्याम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     क्रियात्   क्रियास्ताम् क्रियासुः

म.पु.     क्रियाः    क्रियास्तम् क्रियास्त

उ.पु.     क्रियासम्  क्रियास्व  क्रियास्म

लुङ् (सामान्यभूत) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अकार्षीत्  अकार्ष्टाम् अकार्षुः

म.पु.     अकार्षीः  अकार्ष्टम् अकार्ष्ट

उ.पु.     अकार्षम्  अकार्ष्व   अकार्ष्म

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अकरिष्यत् अकरिष्यताम्       अकरिष्यन्

म.पु.     अकरिष्यः अकरिष्यतम्       अकरिष्यत

उ.पु.     अकरिष्यम् अकरिष्याव        अकरिष्याम

लट् (वर्तमान काल) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     कुरुते    कुर्वाते    कुर्वते

म.पु.     कुरुषे    कुर्वाथेे  कुरुध्वे

उ.पु.     कुर्वे     कुर्वहे    कुर्महे

लिट् (परोक्ष भूत) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चक्रे     चक्राते    चक्रिरे

म.पु.     चकृषे    चक्राथे   चकृढ्वे

उ.पु.     चक्रे     चकृवहे   चकृमहे

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     कर्ता     कर्तारौ    कर्तारः

म.पु.     कर्तासे    कर्तासाथे  कर्ताध्वे

उ.पु.     कर्ताहे    कर्तास्वहे  कर्तास्महे

लृट् (भविष्यत्) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     करिष्यते  करिष्येते  करिष्यन्ते

म.पु.     करिष्यसे  करिष्येथे  करिष्यध्वे

उ.पु.     करिष्ये   करिष्यावहे करिष्यामहे

लेट् (वेद) आत्मनेपद

प्र.पु.     एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

(अट्/आट्) (अट्/आट्) (अट्/आट्)

कार्षतै/कार्षातै      कार्षैते/कार्षैते       कार्षन्तै/कार्षान्तै

कार्षते/कार्षाते              कार्षन्ते/कार्षान्ते

सिप् अणित्-पक्ष

कर्षतै/कर्षातै       कर्षैते/कर्षैते        कर्षन्तै/कर्षान्तै

कर्षते/कर्षाते               कर्षन्ते/कर्षान्ते

सिप् अभाव-पक्ष

कुर्वतै/कुर्वातै       कुर्वैते/कुर्वैते        कुर्वन्तै/कुर्वान्तै

कुर्वते/कुर्वाते               कुर्वन्ते/कुर्वान्ते

म.पु.             सिप् णित्-पक्ष

कार्षसै/कार्षासै      कार्षैथे/कार्षैथे       कार्षध्वै/कार्षाध्वै

कार्षसे/कार्षासे              कार्षध्वे/कार्षाध्वे

सिप् अणित्-पक्ष

कर्षसै/कर्षासै       कर्षैथे/कर्षैथे        कर्षध्वै/कर्षाध्वै

कर्षसे/कर्षासे               कर्षध्वे/कर्षाध्वे

सिप्-अभाव-पक्ष

कुर्वसै/कुर्वासै       कुर्वैथे/कुर्वैथे        कुर्वध्वै/कुर्वाध्वै

कुर्वसे/कुर्वासे               कुर्वध्वे/कुर्वाध्वे

उ.पु.             सिप् णित्-पक्ष

कार्षै/कार्षै कार्षवहै/कार्षावहै    कार्षमहै/कार्षामहै

कार्षे/कार्षै कार्षवहे/कार्षावहे    कार्षमहे/कार्षामहे

सिप् अणित्-पक्ष

कर्षै/कर्षै  कर्षवहै/कर्षावहै     कर्षमहै/कर्षामहै

कर्षे/कर्षै  कर्षवहे/कर्षावहे     कर्षमहे/कर्षामहे

सिप्-अभाव-पक्ष

कुर्वै/कुर्वै  कुर्ववहै/कुर्वावहै     कुर्वमहै/कुर्वामहै

कुर्वे/कुर्वै  कुर्ववहे/कुर्वावहे     कुर्वमहे/कुर्वामहे

लोट् (आज्ञा अर्थ) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     कुरुताम्   कुर्वाताम्  कुर्वताम्

म.पु.     कुरुष्व    कुर्वाथाम्  कुरुध्वम्

उ.पु.     करवै     करवावहै  करवामहै

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अकुरुत   अकुर्वाताम् अकुर्वत

म.पु.     अकुरुथाः  अकुर्वाथाम्        अकुरुध्वम्

उ.पु.     अकुर्वि   अकुर्वहि  अकुर्महि

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     कुर्वीत    कुर्वीयाताम्        कुर्वीरन्

म.पु.     कुर्वीथाः   कुर्वीयाथाम्        कुर्वीध्वम्

उ.पु.     कुर्वीय    कुर्वीवहि  कुर्वीमहि

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     कृषीष्ट   कृषीयास्ताम्       कृषीरन्

म.पु.     कृषीष्ठाः  कृषीयास्थाम्       कृषीढ्वम्

उ.पु.     कृषीय    कृषीवहि  कृषीमहि

लुङ् (सामान्यभूत) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अकृत    अकृषाताम् अकृषत

म.पु.     अकृथाः   अकृषाथाम्        अकृढ्वम्

उ.पु.     अकृषि   अकृष्वहि  अकृष्महि

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अकरिष्यत अकरिष्येताम्       अकरिष्यन्त

म.पु.     अकरिष्यथाः       अकरिष्येथाम्       अकरिष्यध्वम्

उ.पु.     अकरिष्ये  अकरिष्यावहि       अकरिष्यामहि

  1. डुकृ´् करणे भ्वादिगण 639 (क्षीर.), तनादिगण 10, अनिट्, उभयपदी,

लट् (वर्तमान काल) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     करति    करतः    करन्ति

म.पु.     करसि    करथः    करथ

उ.पु.     करामि   करावः    करामः

लिट् (परोक्ष भूत) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चकार    चक्रतुः    चक्रुः

म.पु.     चकर्थ    चक्रथुः   चक्र

उ.पु.     चकार/चकर        चकृव    चकृम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     कर्ता     कर्तारौ    कर्तारः

म.पु.     कर्तासि   कर्तास्थः  कर्तास्थ

उ.पु.     कर्तास्मि  कर्तास्वः  कर्तास्मः

लृट् (भविष्यत्) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     करिष्यति  करिष्यतः  करिष्यन्ति

म.पु.     करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ

उ.पु.     करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः

लेट् (वेद) परस्मैपद

प्र.पु.     एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

(अट्/आट्) (अट्/आट्) (अट्/आट्)

कार्षति/कार्षाति     कार्षतः/कार्षातः     कार्षन्ति/कार्षान्ति

कार्षत्/कार्षात्              कार्षन्/कार्षान्

कार्षद्/कार्षाद्

सिप् अणित्-पक्ष

कर्षति/कर्षाति      कर्षतः/कर्षातः      कर्षन्ति/कर्षान्ति

कर्षत्/कर्षात्               कर्षन्/कर्षान्

कर्षद्/कर्षाद्

सिप् अभाव-पक्ष

करति/कराति       करतः/करातः       करन्ति/करान्ति

करत्/करात्                करन्/करान्

करद्/कराद्

म.पु.             सिप् णित्-पक्ष

कार्षसि/कार्षासि     कार्षथः/कार्षाथः     कार्षथ/कार्षाथ

कार्षः/कार्षाः

सिप् अणित्-पक्ष

कर्षसि/कर्षासि      कर्षथः/कर्षाथः      कर्षथ/कर्षाथ

कर्षः/कर्षाः

सिप्-अभाव-पक्ष

करसि/करासि       करथः/कराथः       करथ/कराथ

करः/कराः

उ.पु.             सिप् णित्-पक्ष

कार्षमि/कार्षामि     कार्षवः/कार्षावः     कार्षमः/कार्षामः

कार्षम्/कार्षाम्      कार्षव/कार्षाव      कार्षम/कार्षाम

सिप् अणित्-पक्ष

कर्षमि/कर्षामि      कर्षवः/कर्षावः      कर्षमः/कर्षामः

कर्षम्/कर्षम्        कर्षव/कर्षाव       कर्षम/कर्षाम

सिप्-अभाव-पक्ष

करमि/करामि       करवः/करावः       करमः/करामः

करम्/कराम्        करव/कराव        करम/कराम

लोट् (आज्ञा अर्थ) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     करतु/करतात्       करताम्   करन्तु

म.पु.     कर/करतात्        करतम्   करत

उ.पु.     कराणि   कराव    कराम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अकरोत्   अकुरुताम् अकुर्वन्

म.पु.     अकरोः   अकुरुतम्  अकुरुत

उ.पु.     अकरवम्  अकुर्व    अकुर्म

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     करेत्     करेताम्   करेयुः

म.पु.     करेः     करेतम्   करेत

उ.पु.     करेयम्   करेव     करेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     क्रियात्   क्रियास्ताम् क्रियासुः

म.पु.     क्रियाः    क्रियास्तम् क्रियास्त

उ.पु.     क्रियासम्  क्रियास्व  क्रियास्म

लुङ् (सामान्यभूत) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अकार्षीत्  अकार्ष्टाम् अकार्षुः

म.पु.     अकार्षीः  अकार्ष्टम् अकार्ष्ट

उ.पु.     अकार्षम्  अकार्ष्व   अकार्ष्म

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अकरिष्यत् अकरिष्यताम्       अकरिष्यन्

म.पु.     अकरिष्यः अकरिष्यतम्       अकरिष्यत

उ.पु.     अकरिष्यम् अकरिष्याव        अकरिष्याम

लट् (वर्तमान काल) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     करते     करेते     करन्ते

म.पु.     करसे    करेथेे   करध्वे

उ.पु.     करे      करावहे   करामहे

लिट् (परोक्ष भूत) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चक्रे     चक्राते    चक्रिरे

म.पु.     चकृषे    चक्राथे   चकृढ्वे

उ.पु.     चक्रे     चकृवहे   चकृमहे

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     कर्ता     कर्तारौ    कर्तारः

म.पु.     कर्तासे    कर्तासाथे  कर्ताध्वे

उ.पु.     कर्ताहे    कर्तास्वहे  कर्तास्महे

लृट् (भविष्यत्) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     करिष्यते  करिष्येते  करिष्यन्ते

म.पु.     करिष्यसे  करिष्येथे  करिष्यध्वे

उ.पु.     करिष्ये   करिष्यावहे करिष्यामहे

लेट् (वेद) आत्मनेपद

प्र.पु.     एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

(अट्/आट्) (अट्/आट्) (अट्/आट्)

कार्षतै/कार्षातै      कार्षैते/कार्षैते       कार्षन्तै/कार्षान्तै

कार्षते/कार्षाते              कार्षन्ते/कार्षान्ते

सिप् अणित्-पक्ष

कर्षतै/कर्षातै       कर्षैते/कर्षैते        कर्षन्तै/कर्षान्तै

कर्षते/कर्षाते               कर्षन्ते/कर्षान्ते

सिप् अभाव-पक्ष

करतै/करातै        करैते/करैते करन्तै/करान्तै

करते/कराते                करन्ते/करान्ते

म.पु.             सिप् णित्-पक्ष

कार्षसै/कार्षासै      कार्षैथे/कार्षैथे       कार्षध्वै/कार्षाध्वै

कार्षसे/कार्षासे              कार्षध्वे/कार्षाध्वे

सिप् अणित्-पक्ष

कर्षसै/कर्षासै       कर्षैथे/कर्षैथे        कर्षध्वै/कर्षाध्वै

कर्षसे/कर्षासे               कर्षध्वे/कर्षाध्वे

सिप्-अभाव-पक्ष

करसै/करासै        करैथे/करैथे        करध्वै/कराध्वै

करसे/करासे                करध्वे/कराध्वे

उ.पु.             सिप् णित्-पक्ष

कार्षै/कार्षै कार्षवहै/कार्षावहै    कार्षमहै/कार्षामहै

कार्षे/कार्षै कार्षवहे/कार्षावहे    कार्षमहे/कार्षामहे

सिप् अणित्-पक्ष

कर्षै/कर्षै  कर्षवहै/कर्षावहै     कर्षमहै/कर्षामहै

कर्षे/कर्षै  कर्षवहे/कर्षावहे     कर्षमहे/कर्षामहे

सिप्-अभाव-पक्ष

करै/करै   करवहै/करावहै      करमहै/करामहै

करे/करै   करवहे/करावहे      करमहे/करामहे

लोट् (आज्ञा अर्थ) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     करताम्   करेताम्   करन्ताम्

म.पु.     करस्व    करेथाम्   करध्वम्

उ.पु.     करै      करावहै   करामहै

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अकरत   अकरेताम् अकरन्त

म.पु.     अकरथाः  अकरेथाम् अकरध्वम्

उ.पु.     अकरे    अकरावहि अकरामहि

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     करेत     करेयाताम् करेरन्

म.पु.     करेथाः   करेयाथाम् करेध्वम्

उ.पु.     करेय     करेवहि   करेमहि

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     कृषीष्ट   कृषीयास्ताम्       कृषीरन्

म.पु.     कृषीष्ठाः  कृषीयास्थाम्       कृषीढ्वम्

उ.पु.     कृषीय    कृषीवहि  कृषीमहि

लुङ् (सामान्यभूत) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अकृत    अकृषाताम् अकृषत

म.पु.     अकृथाः   अकृषाथाम्        अकृढ्वम्

उ.पु.     अकृषि   अकृष्वहि  अकृष्महि

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अकरिष्यत अकरिष्येताम्       अकरिष्यन्त

म.पु.     अकरिष्यथाः       अकरिष्येथाम्       अकरिष्यध्वम्

उ.पु.     अकरिष्ये  अकरिष्यावहि       अकरिष्यामहि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *