14. शद्लृँ विशरणगत्यवसादनेषु

14. शद्लृँ विशरणगत्यवसादनेषु (विशरणम्- नाशः, अवयव विभागः; अवसादनम्- अनुत्साह, म्लानता), भ्वादिगण 593, तुदादिगण 136 अनिट्, परस्मैपदी, सकर्मक/अकर्मक

लट् (वर्तमान काल)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   सीदति  सीदतः  सीदन्ति

म.पु.   सीदसि  सीदथः  सीदथ

उ.पु.    सीदामि सीदावः  सीदामः

लिट् (परोक्ष भूत)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   ससाद  सेदतुः  सेदुः

म.पु.   सेदिथ/ससत्थ    सेदथुः  सेद

उ.पु.    ससाद/ससद     सेदिव   सेदिम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   सत्ता   सत्तारौ  सत्तारः

म.पु.   सत्तासि सत्तास्थः       सत्तास्थ

उ.पु.    सत्तास्मि       सत्तास्वः       सत्तास्मः

लृट् (भविष्यत्)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   सत्स्यति सत्स्यतः सत्स्यन्ति

म.पु.   सत्स्यसि       सत्स्यथः सत्स्यथ

उ.पु.    सत्स्यामि       सत्स्यावः       सत्स्यामः

लेट् (वेद)

प्र.पु.   एकवचन द्विवचन बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

(अट्/आट्)      (अट्/आट्)      (अट्/आट्)

सात्सति/सात्साति सात्सतः/सात्सातः सात्सन्ति/सात्सान्ति

सात्सत्/सात्सात्         सात्सन्/सात्सान्

सात्सद्/सात्साद्

सिप् अणित्-पक्ष

सत्सति/सत्साति  सत्सतः/सत्सातः  सत्सन्ति/सत्सान्ति

सत्सत्/सत्सात्          सत्सन्/सत्सान्

सत्सद्/सत्साद्

सिप् अभाव-पक्ष

सीदति/सीदाति   सीदथः/सीदाथः   सीदन्ति/सीदान्ति

सीदत्/सीदात्           सीदन्/सीदान्

सीदद्/सीदाद्

म.पु.          सिप् णित्-पक्ष

सात्ससि/सात्सासि सात्सथः/सात्साथः सात्सथ/सात्साथ

सात्सः/सात्साः

सिप् अणित्-पक्ष

सत्ससि/सत्सासि सत्सथः/सत्सथः  सत्सथ/सत्साथ

सत्सः/सत्साः

सिप्-अभाव-पक्ष

सीदसि/सीदासि   सीदथः/सीदाथः   सीदथ/सीदाथ

सीदः/सीदाः

उ.पु.          सिप् णित्-पक्ष

सात्समि/सात्सामि सात्सवः/सात्सावः सात्समः/सात्सामः

सात्सम्/सात्साम्  सात्सव/सात्साव  सात्सम/सात्साम

सिप् अणित्-पक्ष

सत्समि/सत्सामि सत्सवः/सत्सावः  सत्समः/सत्सामः

सत्सम्/सत्साम्  सत्सव/सत्साव   सत्सम/सत्साम

सिप्-अभाव-पक्ष

सीदमि/सीदामि   सीदवः/सीदावः   सीदमः/सीदामः

सीदम्/सीदाम्    सीदव/सीदाव    सीदम/सीदाम

लोट् (आज्ञा अर्थ)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   सीदतु/सीदतात्   सीदताम् सीदन्तु

म.पु.   सीद/सीदतात्    सीदतम् सीदत

उ.पु.    सीदानि  सीदाव  सीदाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   असीदत् असीदताम्      असीदन्

म.पु.   असीदः  असीदतम्       असीदत

उ.पु.    असीदम् असीदाव असीदाम

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   सीदेत्   सीदेताम् सीदेयुः

म.पु.   सीदेः   सीदेतम् सीदेत

उ.पु.    सीदेयम् सीदेव   सीदेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   सद्यात् सद्यास्ताम्     सद्यासुः

म.पु.   सद्याः  सद्यास्तम्      सद्यास्त

उ.पु.    सद्यासम्       सद्यास्व सद्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   असदत्  असदताम्       असदन्

म.पु.   असदः  असीदतम्       असदत

उ.पु.    असदम् असदाव असदाम

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   असत्स्यत्      असत्स्यताम्    असत्स्यन्

म.पु.   असत्स्यः       असत्स्यतम्     असत्स्यत

उ.पु.    असत्स्यम्      असत्स्याव      असत्स्याम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *