९. डुपचँष् पाके

9. डुपचँष् पाके (पाकः – पचनम्, पाचनम्, श्रातिः, रन्धनम्। उक्ताश्च पाकभेदाः भर्जनम् तलनम् स्वेदः पाचनम् क्वथनं तथा। तान्दूरं पुटपाकश्च पाकः सप्तविधो मतः।।), भ्वादिगण 722, अनिट्, उभयपदी, द्विकर्मक

लट् (वर्तमान काल) पर.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पचति    पचतः      पचन्ति

म.पु.  पचसि    पचथः      पचथ

उ.पु.  पचामि    पचावः     पचामः

लिट् (परोक्ष भूत) पर.

एकवचन       द्विवचन    बहुवचन

प्र.पु.  पपाच       पेचतुः     पेचुः

म.पु.  पपक्थ/पेचिथ पेचथुः     पेच

उ.पु.  पपाच/पपच   पेचिव     पेचिम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्) पर.

एकवचन   द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पक्ता     पक्तारौ    पक्तारः

म.पु.  पक्तासि   पक्तास्थः   पक्तास्थ

उ.पु.  पक्तास्मि पक्तास्वः   पक्तास्मः

लृट् (भविष्यत्) पर.

एकवचन   द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पक्ष्यति   पक्ष्यतः    पक्ष्यन्ति

म.पु.  पक्ष्यसि   पक्ष्यथः    पक्ष्यथ

उ.पु.  पक्ष्यामि   पक्ष्यावः    पक्ष्यामः

लेट् (वेद में लिँङ् के अर्थ में) लिँङर्थे लेट् (३/४/७)

प्र.पु.      एकवचन                द्विवचन               बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

         (अट्/आट्)               (अट्/आट्)              (अट्/आट्)

पाक्षति/पाक्षाति           पाक्षतः/पाक्षातः          पाक्षन्ति/पाक्षान्ति

पाक्षत्/पाक्षात्                                   पाक्षन्/पाक्षान्

पाक्षद्/पाक्षाद्

सिप् अणित्-पक्ष

पक्षति/पक्षाति            पक्षतः/पक्षातः           पक्षन्ति/पक्षान्ति

पक्षत्/पक्षात्                                    पक्षन्/पक्षान्

पक्षद्/पक्षाद्

सिप् अभाव-पक्ष

पचति/पचाति             पचतः/पचातः            पचन्ति/पचान्ति

पचत्/पचात्                                    पचन्/पचान्

पचद्/पचाद्

म.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

पाक्षसि/पाक्षासि           पाक्षथः/पाक्षाथः          पाक्षथ/पाक्षाथ

पाक्षः/पाक्षाः

सिप् अणित्-पक्ष

पक्षसि/पक्षासि            पक्षथः/पक्षाथः           पक्षथ/पक्षाथ

पक्षः/पक्षाः

                       सिप्-अभाव-पक्ष

पचसि/पचासि             पचथः/पचाथः            पचथ/पचाथ

पचः/पचाः

उ.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

पाक्षमि/पाक्षामि           पाक्षवः/पाक्षावः           पाक्षमः/पाक्षामः

पाक्षम्/पाक्षाम्            पाक्षव/पाक्षाव            पाक्षम/पाक्षाम

सिप् अणित्-पक्ष

पक्षमि/पक्षामि            पक्षवः/पक्षावः            पक्षमः/पक्षामः

पक्षम्/पक्षाम्             पक्षव/पक्षाव             पक्षम/पक्षाम

सिप्-अभाव-पक्ष

पचमि/पचामि             पचवः/पचावः            पचमः/पचामः

पचम्/पचाम्              पचव/पचाव             पचम/पचाम

लोट् (आज्ञा अर्थ) पर.

एकवचन      द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अपचत्   अपचताम्   अपचन्

म.पु.  अपचः    अपचतम्   अपचत

उ.पु.  अपचम्   अपचाव    अपचाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) पर.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अयाचत्   अयाचताम्  अयाचन्

म.पु.  अयाचः    अयाचतम्  अयाचत

उ.पु.  अयाचम्   अयाचाव    अयाचाम

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ) पर.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पचेत्     पचेताम्    पचेयुः

म.पु.  पचेः      पचेतम्     पचेत

उ.पु.  पचेयम्    पचेव      पचेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) पर.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पच्यात्   पच्यास्ताम् पच्यासुः

म.पु.  पच्याः    पच्यास्तम्  पच्यास्त

उ.पु.  पच्यासम्  पच्यास्व    पच्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत) पर.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अपाक्षीत्  अपाक्ताम्  अपाक्षुः

म.पु.  अपाक्षीः   अपाक्तम्   अपाक्त

उ.पु.  अपाक्षम्   अपाक्ष्व    अपाक्ष्म

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्) पर.

एकवचन    द्विवचन    बहुवचन

प्र.पु.  अपक्ष्यत्  अपक्ष्यताम् अपक्ष्यन्

म.पु.  अपक्ष्यः   अपक्ष्यतम्  अपक्ष्यत

उ.पु.  अपक्ष्यम्  अपक्ष्याव   अपक्ष्याम

लट् (वर्तमान काल) आ.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पचते     पचेते      पचन्ते

म.पु.  पचसे     पचेथे      पचध्वे

उ.पु.  पचे      पचावहे     पचामहे

लिट् (परोक्ष भूत) आ.

एकवचन     द्विवचन    बहुवचन

प्र.पु.  पेचे       पेचाते      पेचिरे

म.पु.  पेचिषे     पेचाथे      पेचिध्वे

उ.पु.  पेचे       पेचिवहे     पेचिमहे

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्) आ.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पक्ताता   पक्तातारौ  पक्तातारः

म.पु.  पक्तातासे पक्तातासाथे पक्ताताध्वे

उ.पु.  पक्ताताहे  पक्तातास्वहे पक्तातास्महे

लृट् (भविष्यत्) आ.

एकवचन   द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पक्ष्यते    पक्ष्येते     पक्ष्यन्ते

म.पु.  पक्ष्यसे    पक्ष्येथे     पक्ष्यध्वे

उ.पु.  पक्ष्ये     पक्ष्यावहे   पक्ष्यामहे

लेट् (वेद में लिँङ् के अर्थ में) लिँङर्थे लेट् (३/४/७) आत्मनेपद

प्र.पु.      एकवचन                द्विवचन               बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

         (अट्/आट्)               (अट्/आट्)              (अट्/आट्)

पाक्षतै/पाक्षातै             पाक्षैते/पाक्षैते            पाक्षन्तै/पाक्षान्तै

पाक्षते/पाक्षाते                                   पाक्षन्ते/पाक्षान्ते

सिप् अणित्-पक्ष

पक्षतै/पक्षातै              पक्षैते/पक्षैते             पक्षन्तै/पक्षान्तै

पक्षते/पक्षाते                                    पक्षन्ते/पक्षान्ते

सिप् अभाव-पक्ष

पचतै/पचातै              पचैते/पचैते              पचन्तै/पचान्तै

पचते/पचाते                                    पचन्ते/पचान्ते

म.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

पाक्षसै/पाक्षासै            पाक्षैथे/पाक्षैथे            पाक्षध्वै/पाक्षाध्वै

पाक्षसे/पाक्षासे                                   पाक्षध्वे/पाक्षाध्वे

सिप् अणित्-पक्ष

पक्षसै/पक्षासै             पक्षैथे/पक्षैथे             पक्षध्वै/पक्षाध्वै

पक्षसे/पक्षासे                                    पक्षध्वे/पक्षाध्वे

                       सिप्-अभाव-पक्ष

पचसै/पचासै              पचैथे/पचैथे              पचध्वै/पचाध्वै

पचसे/पचासे                                    पचध्वे/पचाध्वे

उ.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

पाक्षै/पाक्षै                पाक्षवहै/पाक्षावहै          पाक्षमहै/पाक्षामहै

पाक्षे/पाक्षै                पाक्षवहे/पाक्षावहे          पाक्षमहे/पाक्षामहे

सिप् अणित्-पक्ष

पक्षै/पक्षै                 पक्षवहै/पक्षावहै           पक्षमहै/पक्षामहै

पक्षे/पक्षै                 पक्षवहे/पक्षावहे           पक्षमहे/पक्षामहे

सिप्-अभाव-पक्ष

पचै/पचै                 पचवहै/पचावहै           पचमहै/पचामहै

पचे/पचै                 पचवहे/पचावहे           पचमहे/पचामहे

लोट् (आज्ञा अर्थ) आ.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पचताम्   पचेताम्    पचन्ताम्

म.पु.  पचस्व    पचेथाम्    पचध्वम्

उ.पु.  पचै      पचावहै     पचामहै

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) आ.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अपचत   अपचेताम्   अपचन्त

म.पु.  अपचथाः  अपचेथाम्   अपचध्वम्

उ.पु.  अपचे     अपचावहि  अपचामहि

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ) आ.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पचेत     पचेपताम्   पचेरन्

म.पु.  पचेथाः    पचेपथाम्   पचेध्वम्

उ.पु.  पचेय     पचेवहि     पचेमहि

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) आ.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु. पक्षीष्ट     पक्षीयास्ताम्   पक्षीरन्

म.पु. पक्षीष्ठाः   पक्षीयास्थाम्   पक्षीध्वम्

उ.पु. पक्षीय     पक्षीवहि      पक्षीमहि

लुङ् (सामान्यभूत) आ.

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अपक्त    अपक्षाताम्  अपक्षत

म.पु.  अपक्थाः  अपक्षाथाम्  अपग्ध्वम्

उ.पु.  अपक्षि    अपक्ष्वहि   अपक्ष्महि

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्) आ.

एकवचन    द्विवचन    बहुवचन

प्र.पु.  अपक्ष्यत    अपक्ष्येताम्   अपक्ष्यन्त

म.पु.  अपक्ष्यथाः   अपक्ष्येथाम्   अपक्ष्यध्वम्

उ.पु.  अपक्ष्ये     अपक्ष्यावहि  अपक्ष्यामहि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *