७. रक्षँ पालने

. रक्षँ पालने (रक्षा करना) पालनम् रक्षणम्, अनुकूलाचरणम्, भ्वादिगण ४४०, पररस्मैपदी, सेट्

लट् (वर्तमान काल) वर्तमाने लँट् (३/२/१२३)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  रक्षति    रक्षतः      रक्षन्ति

म.पु.  रक्षसि    रक्षथः      रक्षथ

उ.पु.  रक्षामि    रक्षावः     रक्षामः

लिट् (परोक्ष भूत) परोक्षे लिँट् (३/२/११५)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  ररक्ष     ररक्षतुः     ररक्षुः

म.पु.  ररक्षिथ   ररक्षथुः     ररक्ष

उ.पु.  ररक्ष     ररक्षिव     ररक्षिम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  रक्षिता    रक्षितारौ    रक्षितारः

म.पु.  रक्षितासि  रक्षितास्थः  रक्षितास्थ

उ.पु.  रक्षितास्मि रक्षितास्वः  रक्षितास्मः

लृट् (भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  रक्षिष्यति  रक्षिष्यतः   रक्षिष्यन्ति

म.पु.  रक्षिष्यसि रक्षिष्यथः   रक्षिष्यथ

उ.पु.  रक्षिष्यामि रक्षिष्यावः  रक्षिष्यामः

लेट् (वेद में लिँङ् के अर्थ में) लिँङर्थे लेट् (३/४/७)

प्र.पु.      एकवचन                द्विवचन               बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

         (अट्/आट्)               (अट्/आट्)              (अट्/आट्)

रक्षिषति/रक्षिषाति         रक्षिषतः/रक्षिषातः        रक्षिषन्ति/रक्षिषान्ति

रक्षिषत्/रक्षिषात्                                 रक्षिषन्/रक्षिषान्

रक्षिषद्/रक्षिषाद्

सिप् अणित्-पक्ष

रक्षिषति/रक्षिषाति         रक्षिषतः/रक्षिषातः        रक्षिषन्ति/रक्षिषान्ति

रक्षिषत्/रक्षिषात्                                 रक्षिषन्/रक्षिषान्

रक्षिषद्/रक्षिषाद्

सिप् अभाव-पक्ष

रक्षति/रक्षाति             रक्षतः/रक्षातः            रक्षन्ति/रक्षान्ति

रक्षत्/रक्षात्                                    रक्षन्/रक्षान्

रक्षद्/रक्षाद्

म.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

रक्षिषसि/रक्षिषासि         रक्षिषथः/रक्षिषाथः        रक्षिषथ/रक्षिषाथ

रक्षिषः/रक्षिषाः

सिप् अणित्-पक्ष

रक्षिषसि/रक्षिषासि         रक्षिषथः/रक्षिषाथः        रक्षिषथ/रक्षिषाथ

रक्षिषः/रक्षिषाः

                       सिप्-अभाव-पक्ष

रक्षसि/रक्षासि             रक्षथः/रक्षाथः            रक्षथ/रक्षाथ

रक्षः/रक्षाः

उ.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

रक्षिषमि/रक्षिषामि         रक्षिषवः/रक्षिषावः        रक्षिषमः/रक्षिषामः

रक्षिषम्/रक्षिषाम्          रक्षिषव/रक्षिषाव          रक्षिषम/रक्षिषाम

सिप् अणित्-पक्ष

रक्षिषमि/रक्षिषामि         रक्षिषवः/रक्षिषावः        रक्षिषमः/रक्षिषामः

रक्षिषम्/रक्षिषाम्          रक्षिषव/रक्षिषाव          रक्षिषम/रक्षिषाम

सिप्-अभाव-पक्ष

रक्षमि/रक्षामि             रक्षवः/रक्षावः            रक्षमः/रक्षामः

रक्षम्/रक्षाम्              रक्षव/रक्षाव             रक्षम/रक्षाम

लोट् (आज्ञा अर्थ)

एकवचन    द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  रक्षतु/रक्षतात् रक्षताम्    रक्षन्तु

म.पु.  रक्ष/रक्षतात्  रक्षतम्     रक्ष

उ.पु.  रक्षाणि      रक्षाव      रक्षाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अरक्षत्   अरक्षताम्   अरक्षन्

म.पु.  अरक्षः    अरक्षतम्   अरक्षत

उ.पु.  अरक्षम्   अरक्षाव    अरक्षाम

विधिलिङ् (विध्यादि अर्थ) विधिनिमन्त्रणामन्त्रणा-

धीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिँङ् (३/३/१६१)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  रक्षेत्     रक्षेताम्    रक्षेयुः

म.पु.  रक्षेः      रक्षेतम्     रक्षेत

उ.पु.  रक्षेयम्    रक्षेव      रक्षेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) आशिषि लिँङ्लोटौ (३/३/१७३)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  रक्ष्यात्    रक्ष्यास्ताम्  रक्ष्यासुः

म.पु.  रक्ष्याः    रक्ष्यास्तम्  रक्ष्यास्त

उ.पु.  रक्ष्यासम्  रक्ष्यास्व    रक्ष्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत) लुँङ् (३/२/११०)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अरक्षीत्   अरक्षिष्टाम् अरक्षिषुः

म.पु.  अरक्षीः    अरक्षिष्टम्  अरक्षिष्ट

उ.पु.  अरक्षिषम् अरक्षिष्व   अरक्षिष्म

लृङ् (क्रियातिपत्ति= काम न होने पर) लिँङ्निमित्ते लृँङ् क्रियातिपत्तौ (३/३/१३९)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अरक्षिष्यत् अरक्षिष्यताम्           अरक्षिष्यन्

म.पु.  अरक्षिष्यः अरक्षिष्यतम्           अरक्षिष्यत

उ.पु.  अरक्षिष्यम् अरक्षिष्याव अरक्षिष्याम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *