५. गम्लृँ गतौ

. गम्लृँ गतौ, भ्वादिगण ७०९, अनिट्, परस्मैपद सकर्मक

लट् (वर्तमान काल) वर्तमाने लँट् (३/२/१२३)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  गच्छति   गच्छतः    गच्छन्ति

म.पु.  गच्छसि   गच्छथः    गच्छथ

उ.पु.  गच्छामि  गच्छावः    गच्छामः

लिट् (परोक्ष भूत) परोक्षे लिँट् (३/२/११५)

एकवचन      द्विवचन     बहुवचन

प्र.पु.  जगाम        जग्मतुः      जग्मुः

म.पु.  जगमिथ/जगन्थ जग्मथुः      जग्म

उ.पु.  जगाम/जगम   जग्मिव      जग्मिम

लुट् (अनद्यतन भविष्य) अनद्यतने लुँट् (३/३/१५)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  गन्ता     गन्तारौ    गन्तारः

म.पु.  गन्तासि   गन्तास्थः   गन्तास्थ

उ.पु.  गन्तास्मि  गन्तास्वः   गन्तास्मः

लृट् (भविष्यत्) लृँट् शेषे च (३/३/१३)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  गमिष्यति गमिष्यतः  गमिष्यन्ति

म.पु.  गमिष्यसि गमिष्यथः  गमिष्यथ

उ.पु.  गमिष्यामि गमिष्यावः  गमिष्यामः

लेट् (वेद में लिँङ् के अर्थ में) लिँङर्थे लेट् (३/४/७)

प्र.पु.      एकवचन                द्विवचन               बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

         (अट्/आट्)               (अट्/आट्)              (अट्/आट्)

गामिषति/गामिषाति        गामिषतः/गामिषातः       गामिषन्ति/गामिषान्ति

गामिषत्/गामिषात्                               गामिषन्/गामिषान्

गामिषद्/गामिषाद्

सिप् अणित्-पक्ष

गमिषति/गमिषाति         गमिषतः/गमिषातः        गमिषन्ति/गमिषान्ति

गमिषत्/गमिषात्                                गमिषन्/गमिषान्

गमिषद्/गमिषाद्

सिप् अभाव-पक्ष

गच्छति/गच्छाति          गच्छतः/गच्छातः         गच्छन्ति/गच्छान्ति

गच्छत्/गच्छात्                                 गच्छन्/गच्छान्

गच्छद्/गच्छाद्

म.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

गामिषसि/गामिषासि       गामिषथः/गामिषाथः       गामिषथ/गामिषाथ

गामिषः/गामिषाः

सिप् अणित्-पक्ष

गमिषसि/गमिषासि        गमिषथः/गमिषाथः        गमिषथ/गमिषाथ

गमिषः/गमिषाः

                       सिप्-अभाव-पक्ष

गच्छसि/गच्छासि          गच्छथः/गच्छाथः         गच्छथ/गच्छाथ

गच्छः/गच्छाः

उ.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

गामिषमि/गामिषामि       गामिषवः/गामिषावः       गामिषमः/गामिषामः

गामिषम्/गामिषाम्         गामिषव/गामिषाव        गामिषम/गामिषाम

सिप् अणित्-पक्ष

गमिषमि/गमिषामि        गमिषवः/गमिषावः        गमिषमः/गमिषामः

गमिषम्/गमिषाम्          गमिषव/गमिषाव         गमिषम/गमिषाम

सिप्-अभाव-पक्ष

गच्छमि/गच्छामि          गच्छवः/गच्छावः         गच्छमः/गच्छामः

गच्छम्/गच्छाम्           गच्छव/गच्छाव          गच्छम/गच्छाम

लोट् (विध्यादि अर्थ तथा आशीर्वचन) लोँट् च (३/३/१६२)

एकवचन        द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.  गच्छतु/गच्छतात्  गच्छताम्  गच्छन्तु

म.पु.  गच्छ/गच्छतात्   गच्छतम्  गच्छत

उ.पु.  गच्छानि         गच्छाव   गच्छाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) अनद्यतने लँङ् (३/२/१११)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अगच्छत्  अगच्छताम् अगच्छन्

म.पु.  अगच्छः   अगच्छतम्  अगच्छत

उ.पु.  अगच्छम्  अगच्छाव   अगच्छाम

विधिलिङ् (विध्यादि अर्थ) विधिनिमन्त्रणामन्त्रणा-

धीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिँङ् (३/३/१६१)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  गच्छेत्    गच्छेताम्   गच्छेयुः

म.पु.  गच्छेः    गच्छेतम्   गच्छेत

उ.पु.  गच्छेयम्  गच्छेव     गच्छेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) आशिषि लिँङ्लोटौ (३/३/१७३)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  गम्यात्   गम्यास्ताम् गम्यासुः

म.पु.  गम्याः    गम्यास्तम्  गम्यास्त

उ.पु.  गम्यासम्  गम्यास्व   गम्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत) लुँङ् (३/२/११०)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अगमत्   अगमताम्  अगमन्

म.पु.  अगमः    अगमतम्   अगमत

उ.पु.  अगमम्   अगमाव    अगमाम

लृङ् (क्रियातिपत्ति= काम न होने पर) लिँङ्निमित्ते लृँङ् क्रियातिपत्तौ (३/३/१३९)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अगमिष्यत् अगमिष्यताम्          अगमिष्यन्

म.पु.  अगमिष्यः अगमिष्यतम्           अगमिष्यत

उ.पु.  अगमिष्यम्          अगमिष्याव  अगमिष्याम

. आ+गम्लृँ गतौ, (आना) भ्वादिगण ७०९१९, अनिट्, परस्मैपद

लट् (वर्तमान काल) वर्तमाने लँट् (३/२/१२३)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  आगच्छति आगच्छतः  आगच्छन्ति

म.पु.  आगच्छसि आगच्छथः  आगच्छथ

उ.पु.  आगच्छामि          आगच्छावः  आगच्छामः

लिट् (परोक्ष भूत) परोक्षे लिँट् (३/२/११५)

एकवचन          द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु. आजगाम         आजग्मतुः आजग्मुः

म.पु. आजगमिथ/आजगन्थ         आजग्मथुः   आजग्म

उ.पु. आजगाम/आजगम  आजग्मिव आजग्मिम

लुट् (अनद्यतन भविष्य) अनद्यतने लुँट् (३/३/१५)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  आगन्ता   आगन्तारौ  आगन्तारः

म.पु.  आगन्तासि आगन्तास्थः आगन्तास्थ

उ.पु.  आगन्तास्मि          आगन्तास्वः  आगन्तास्मः

लृट् (भविष्यत्) लृँट् शेषे च (३/३/१३)

एकवचन     द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु. आगमिष्यति  आगमिष्यतः आगमिष्यन्ति

म.पु. आगमिष्यसि आगमिष्यथः आगमिष्यथ

उ.पु. आगमिष्यामि आगमिष्यावः          आगमिष्यामः

लेट् (वेद में लिँङ् के अर्थ में) लिँङर्थे लेट् (३/४/७)

प्र.पु.      एकवचन                द्विवचन               बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

         (अट्/आट्)               (अट्/आट्)              (अट्/आट्)

आगामिषति/आगामिषाति   आगामिषतः/आगामिषातः  आगामिषन्ति/आगामिषान्ति

आगामिषत्/आगामिषात्                           आगामिषन्/आगामिषान्

आगामिषद्/आगामिषाद्

सिप् अणित्-पक्ष

आगमिषति/आगमिषाति    आगमिषतः/आगमिषातः   आगमिषन्ति/आगमिषान्ति

आगमिषत्/आगमिषात्                            आगमिषन्/आगमिषान्

आगमिषद्/आगमिषाद्

सिप् अभाव-पक्ष

आगच्छति/आगच्छाति      आगच्छतः/आगच्छातः     आगच्छन्ति/आगच्छान्ति

आगच्छत्/आगच्छात्                             आगच्छन्/आगच्छान्

आगच्छद्/आगच्छाद्

म.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

आगामिषसि/आगामिषासि   आगामिषथः/आगामिषाथः  आगामिषथ/आगामिषाथ

आगामिषः/आगामिषाः

सिप् अणित्-पक्ष

आगमिषसि/आगमिषासि    आगमिषथः/आगमिषाथः   आगमिषथ/आगमिषाथ

आगमिषः/आगमिषाः

                       सिप्-अभाव-पक्ष

आगच्छसि/आगच्छासि     आगच्छथः/आगच्छाथः     आगच्छथ/आगच्छाथ

आगच्छः/आगच्छाः

उ.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

आगामिषमि/आगामिषामि   आगामिषवः/आगामिषावः   आगामिषमः/आगामिषामः

आगामिषम्/आगामिषाम्    आगामिषव/आगामिषाव    आगामिषम/आगामिषाम

सिप् अणित्-पक्ष

आगमिषमि/आगमिषामि    आगमिषवः/आगमिषावः    आगमिषमः/आगमिषामः

आगमिषम्/आगमिषाम्     आगमिषव/आगमिषाव     आगमिषम/आगमिषाम

सिप्-अभाव-पक्ष

आगच्छमि/आगच्छामि     आगच्छवः/आगच्छावः     आगच्छमः/आगच्छामः

आगच्छम्/आगच्छाम्       आगच्छव/आगच्छाव      आगच्छम/आगच्छाम

लोट् (विध्यादि अर्थ तथा आशीर्वचन) लोँट् च (३/३/१६५)

एकवचन         द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.  आगच्छतु/आगच्छतात्       आगच्छताम्  आगच्छन्तु

म.पु.  आगच्छ/आगच्छतात्        आगच्छतम्   आगच्छत

उ.पु.  आगच्छानि       आगच्छाव आगच्छाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) अनद्यतने लँङ् (३/२/१११)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  आगच्छत् आगच्छताम् आगच्छन्

म.पु.  आगच्छः  आगच्छतम् आगच्छत

उ.पु.  आगच्छम् आगच्छाव  आगच्छाम

विधिलिङ् (विध्यादि अर्थ) विधिनिमन्त्रणामन्त्रणा-

धीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिँङ् (३/३/१६१)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  आगच्छेत् आगच्छेताम् आगच्छेयुः

म.पु.  आगच्छेः  आगच्छेतम् आगच्छेत

उ.पु.  आगच्छेयम्          आगच्छेव    आगच्छेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) आशिषि लिँङ्लोटौ (३/३/१७३)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  आगम्यात् आगम्यास्ताम्          आगम्यासुः

म.पु.  आगम्याः  आगम्यास्तम्           आगम्यास्त

उ.पु.  आगम्यासम्          आगम्यास्व  आगम्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत) लुँङ् (३/२/११०)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  आगमत्   आगमताम्  आगमन्

म.पु.  आगमः   आगमतम्  आगमत

उ.पु.  आगमम्   आगमाव   आगमाम

लृङ् (क्रियातिपत्ति= काम न होने पर)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  आगमिष्यत्          आगमिष्यताम्      आगमिष्यन्

म.पु.  आगमिष्यः आगमिष्यतम्          आगमिष्यत

उ.पु.  आगमिष्यम्          आगमिष्याव आगमिष्याम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *