३०. प्रच्छँ ज्ञीप्सायाम्

३०. प्रच्छँ ज्ञीप्सायाम्, (ज्ञीप्सा- ज्ञातुमिच्छा, जिज्ञासा, प्रच्छनम्), तुदादिगण १२२, अनिट्  परस्मैपदी सकर्मक

लट् (वर्तमान काल)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पृच्छति   पृच्छतः    पृच्छन्ति

म.पु.  पृच्छसि   पृच्छथः    पृच्छथ

उ.पु.  पृच्छामि  पृच्छावः    पृच्छामः

लिट् (परोक्ष भूत)

एकवचन     द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.  पप्रच्छ       पप्रच्छतुः  पप्रच्छुः

म.पु.  पप्रच्छिथ/पप्रष्ठ         पप्रच्छथुः  पप्रच्छ

उ.पु.  पप्रच्छ       पप्रच्छिव  पप्रच्छिम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्)

एकवचन   द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  प्रष्टा      प्रष्टारौ     प्रष्टारः

म.पु.  प्रष्टासि    प्रष्टास्थः   प्रष्टास्थ

उ.पु.  प्रष्टास्मि   प्रष्टास्वः   प्रष्टास्मः

लृट् (भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  प्रक्ष्यति   प्रक्ष्यतः    प्रक्ष्यन्ति

म.पु.  प्रक्ष्यसि   प्रक्ष्यथः    प्रक्ष्यथ

उ.पु.  प्रक्ष्यामि   प्रक्ष्यावः    प्रक्ष्यामः

लेट् (वेद)

प्र.पु.      एकवचन                द्विवचन               बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

         (अट्/आट्)               (अट्/आट्)              (अट्/आट्)

प्रक्षति/प्रक्षाति            प्रक्षतः/प्रक्षातः           प्रक्षन्ति/प्रक्षान्ति

प्रक्षत्/प्रक्षात्                                    प्रक्षन्/प्रक्षान्

प्रक्षद्/प्रक्षाद्

सिप् अणित्-पक्ष

प्रक्षति/प्रक्षाति            प्रक्षतः/प्रक्षातः           प्रक्षन्ति/प्रक्षान्ति

प्रक्षत्/प्रक्षात्                                    प्रक्षन्/प्रक्षान्

प्रक्षद्/प्रक्षाद्

सिप् अभाव-पक्ष

पृच्छति/पृच्छाति          पृच्छतः/पृच्छातः         पृच्छन्ति/पृच्छान्ति

पृच्छत्/पृच्छात्                                  पृच्छन्/पृच्छान्

पृच्छद्/पृच्छाद्

म.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

प्रक्षसि/प्रक्षासि            प्रक्षथः/प्रक्षाथः           प्रक्षथ/प्रक्षाथ

प्रक्षः/प्रक्षाः

सिप् अणित्-पक्ष

प्रक्षसि/प्रक्षासि            प्रक्षथः/प्रक्षाथः           प्रक्षथ/प्रक्षाथ

प्रक्षः/प्रक्षाः

                       सिप्-अभाव-पक्ष

पृच्छसि/पृच्छासि          पृच्छथः/पृच्छाथः         पृच्छथ/पृच्छाथः

पृच्छः/पृच्छाः

उ.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

प्रक्षमि/प्रक्षामि            प्रक्षवः/प्रक्षावः            प्रक्षमः/प्रक्षामः

प्रक्षम्/प्रक्षाम्             प्रक्षव/प्रक्षाव             प्रक्षम/प्रक्षाम

सिप् अणित्-पक्ष

प्रक्षमि/प्रक्षामि            प्रक्षवः/प्रक्षावः            प्रक्षमः/प्रक्षामः

प्रक्षम्/प्रक्षाम्             प्रक्षव/प्रक्षाव             प्रक्षम/प्रक्षाम

सिप्-अभाव-पक्ष

पृच्छेवि/पृच्छामि          पृच्छवः/पृच्छावः         पृच्छमः/पृच्छामः

पृच्छम्/पृच्छाम्           पृच्छव/पृच्छाव           पृच्छम/पृच्छाम

लोट् (आज्ञा अर्थ)

एकवचन       द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.  पृच्छतु/पृच्छतात् पृच्छताम्  पृच्छन्तु

म.पु.  पृच्छ/पृच्छतात्  पृच्छतम्  पृच्छत

उ.पु.  पृच्छानि        पृच्छाव   पृच्छाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अपृच्छत्  अपृच्छताम् अपृच्छन्

म.पु.  अपृच्छः   अपृच्छतम्  अपृच्छत

उ.पु.  अपृच्छम्  अपृच्छाव   अपृच्छाम

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पृच्छेत्    पृच्छेताम्   पृच्छेयुः

म.पु.  पृच्छेः    पृच्छेतम्   पृच्छेत

उ.पु.  पृच्छेयम्  पृच्छेव     पृच्छेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पृच्छ्यात्  पृच्छ्यास्ताम्           पृच्छ्यासुः

म.पु.  पृच्छ्याः   पृच्छ्यास्तम् पृच्छ्यास्त

उ.पु.  पृच्छ्यासम् पृच्छ्यास्व  पृच्छ्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अप्राक्षीत्  अप्राष्टाम्   अप्राक्षुः

म.पु.  अप्राक्षीः   अप्राष्टम्   अप्राष्ट

उ.पु.  अप्राक्षम्   अप्राक्ष्व    अप्राक्ष्म

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अप्रक्ष्यत्  अप्रक्ष्यताम् अप्रक्ष्यन्

म.पु.  अप्रक्ष्यः   अप्रक्ष्यतम्  अप्रक्ष्यत

उ.पु.  अप्रक्ष्यम्     अप्रक्ष्याव     अप्रक्ष्याम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *