२. पठँ (व्यक्तायां वाचि (पढ़ना)

. पठँ (व्यक्तायां वाचि (पढ़ना) भ्वादिगण २२२, सेट्, पररस्मैपदी, सकर्मकः

लट् (वर्तमान काल) वर्तमाने लँट् (३/२/१२३)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पठति     पठतः      पठन्ति

म.पु.  पठसि    पठथः      पठथ

उ.पु.  पठामि    पठावः     पठामः

लिट् (परोक्ष भूत) परोक्षे लिँट् (३/२/११५)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पपाठ     पेठतुः      पेठुः

म.पु.  पेठिथ     पेठथुः      पेठ

उ.पु.  पपाठ/पपठ पेठिव      पेठिम

लुट् (अनद्यतन भविष्य) अनद्यतने लुँट् (३/३/१५)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पठिता    पठितारौ    पठितारः

म.पु.  पठितासि  पठितास्थः  पठितास्थ

उ.पु.  पठितास्मि पठितास्वः  पठितास्मः

लृट् (भविष्यत्) लृँट् शेषे च (३/३/१३)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पठिष्यति  पठिष्यतः   पठिष्यन्ति

म.पु.  पठिष्यसि  पठिष्यथः   पठिष्यथ

उ.पु.  पठिष्यामि पठिष्यावः  पठिष्यामः

लेट् (वेद में लिँङ् के अर्थ में) लिँङर्थे लेट् (३/४/७)

प्र.पु.      एकवचन                द्विवचन               बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

         (अट्/आट्)               (अट्/आट्)              (अट्/आट्)

पाठिषति/पाठिषाति        पाठिषतः/पाठिषातः       पाठिषन्ति/पाठिषान्ति

पाठिषत्/पाठिषात्                                पाठिषन्/पाठिषान्

पाठिषद्/पाठिषाद्

सिप् अणित्-पक्ष

पठिषति/पठिषाति         पठिषतः/पठिषातः        पठिषन्ति/पठिषान्ति

पठिषत्/पठिषात्                                 पठिषन्/पठिषान्

पठिषद्/पठिषाद्

सिप् अभाव-पक्ष

पठति/पठाति             पठतः/पठातः            पठन्ति/पठान्ति

पठत्/पठात्                                     पठन्/पठान्

पठद्/पठाद्

म.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

पाठिषसि/पाठिषासि        पाठिषथः/पाठिषाथ        पाठिषथ/पाठिषाथ

पाठिषः/पाठिषाः

सिप् अणित्-पक्ष

पठिषसि/पठिषासि         पठिषथः/पठिषाथः        पठिषथ/पठिषाथ

पठिषः/पठिषाः

                       सिप्-अभाव-पक्ष

पठसि/पठासि             पठथः/पठाथः            पठथ/पठाथ

पठः/पठाः

उ.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

पाठिषमि/पाठिषामि        पाठिषवः/पाठिषावः        पाठिषमः/पाठिषामः

पाठिषम्/पाठिषाम्         पाठिषव/पाठिषाव         पाठिषम/पाठिषाम

सिप् अणित्-पक्ष

पठिषमि/पठिषामि         पठिषवः/पठिषावः         पठिषमः/पठिषामः

पठिषम्/पठिषाम्          पठिषव/पठिषाव          पठिषम/पठिषाम

सिप्-अभाव-पक्ष

पठमि/पठामि             पठवः/पठावः            पठमः/पठामः

पठम्/पठाम्              पठव/पठाव              पठम/पठाम

लोट् (विध्यादि अर्थ तथा आशीर्वचन) लोँट् च (३/३/१६५)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पठतु     पठताम्    पठन्तु

म.पु.  पठ       पठतम्     पठत

उ.पु.  पठानि    पठाव      पठाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) अनद्यतने लँङ् (३/२/१११)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अपठत्    अपठताम्   अपठन्

म.पु.  अपठः    अपठतम्   अपठत

उ.पु.  अपठम्   अपठाव    अपठाम

विधिलिङ् (विध्यादि अर्थ) विधिनिमन्त्रणामन्त्रणा-

धीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिँङ् (३/३/१६१)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पठेत्     पठेताम्    पठेयुः

म.पु.  पठेः      पठेतम्     पठेत

उ.पु.  पठेयम्    पठेव      पठेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) आशिषि लिँङ्लोटौ (३/३/१७३)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  पठ्यात्   पठ्यास्ताम् पठ्यासुः

म.पु.  पठ्याः    पठ्यास्तम्  पठ्यास्त

उ.पु.  पठ्यासम्  पठ्यास्व   पठ्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत) लुँङ् (३/२/११०)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अपाठीत्   अपाठिष्टाम् अपाठिषुः

म.पु.  अपाठीः   अपाठिष्टम् अपाठिष्ट

उ.पु.  अपाठिषम् अपाठिष्व   अपाठिष्म

प्र.पु.  अपठीत्   अपठिष्टाम् अपठिषुः

म.पु.  अपठीः    अपठिष्टम्  अपठिष्ट

उ.पु.  अपठिषम्  अपठिष्व   अपठिष्म

लृङ् (क्रियातिपत्ति= काम न होने पर) लिँङ्निमित्ते लृँङ् क्रियातिपत्तौ (३/३/१३९)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  अपठिष्यत् अपठिष्यताम्           अपठिष्यन्

म.पु.  अपठिष्यः अपठिष्यतम् अपठिष्यत

उ.पु.  अपठिष्यम् अपठिष्याव अपठिष्याम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *