२८. इषुँ इच्छायाम्

२८. इषुँ इच्छायाम्, (इच्छा- अभिलाषः, वाञ्छा, मनोरथः, ईप्सा), तुदादिगण ६१, सेट्, परस्मैपदी, सकर्मक

लट् (वर्तमान काल)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  इच्छति   इच्छतः    इच्छन्ति

म.पु.  इच्छसि   इच्छथः    इच्छथ

उ.पु.  इच्छामि   इच्छावः    इच्छामः

लिट् (परोक्ष भूत)

एकवचन     द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.  इयेष        ईषतुः     ईषुः

म.पु.  इयेषिथ      ईषथुः     ईष

उ.पु.  इयेष        ईषिव     ईषिम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्)

एकवचन   द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  एष्टा      एष्टारौ     एष्टारः

म.पु.  एष्टासि    एष्टास्थः   एष्टास्थ

उ.पु.  एष्टास्मि   एष्टास्वः   एष्टास्मः

प्र.पु.  एषिता     एषितारौ   एषितारः

म.पु.  एषितासि   एषितास्थः  एषितास्थ

उ.पु.  एषितास्मि एषितास्वः  एषितास्मः

लृट् (भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  एषिष्यति  एषिष्यतः   एषिष्यन्ति

म.पु.  एषिष्यसि  एषिष्यथः   एषिष्यथ

उ.पु.  एषिष्यामि एषिष्यावः  एषिष्यामः

लेट् (वेद)

प्र.पु.      एकवचन                द्विवचन               बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

         (अट्/आट्)               (अट्/आट्)              (अट्/आट्)

एषिषति/एषिषाति         एषिषतः/एषिषातः        एषिषन्ति/एषिषान्ति

एषिषत्/एषिषात्                                 एषिषन्/एषिषान्

एषिषद्/एषिषाद्

सिप् अणित्-पक्ष

एषिषति/एषिषाति         एषिषतः/एषिषातः        एषिषन्ति/एषिषान्ति

एषिषत्/एषिषात्                                 एषिषन्/एषिषान्

एषिषद्/एषिषाद्

सिप् अभाव-पक्ष

इच्छति/इच्छाति          इच्छतः/इच्छातः         इच्छन्ति/इच्छान्ति

इच्छत्/इच्छात्                                  इच्छन्/इच्छान्

इच्छद्/इच्छाद्

म.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

एषिषसि/एषिषासि         एषिषथः/एषिषाथः        एषिषथ/एषिषाथ

एषिषः/एषिषाः

सिप् अणित्-पक्ष

एषिषसि/एषिषासि         एषिषथः/एषिषाथः        एषिषथ/एषिषाथ

एषिषः/एषिषाः

                       सिप्-अभाव-पक्ष

इच्छसि/इच्छासि          इच्छथः/इच्छाथः         इच्छथ/इच्छाथः

इच्छः/इच्छाः

उ.पु.                             सिप् णित्-पक्ष

एषिषमि/एषिषामि         एषिषवः/एषिषावः         एषिषमः/एषिषामः

एषिषम्/एषिषाम्          एषिषव/एषिषाव          एषिषम/एषिषाम

सिप् अणित्-पक्ष

एषिषमि/एषिषामि         एषिषवः/एषिषावः         एषिषमः/एषिषामः

एषिषम्/एषिषाम्          एषिषव/एषिषाव          एषिषम/एषिषाम

सिप्-अभाव-पक्ष

इच्छमि/इच्छामि          इच्छवः/इच्छावः          इच्छमः/इच्छामः

इच्छम्/इच्छाम्      इच्छव/इच्छाव इच्छम/इच्छाम

लोट् (आज्ञा अर्थ)

एकवचन       द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  इच्छतु/इच्छतात् इच्छताम्   इच्छन्तु

म.पु.  इच्छ/इच्छतात्  इच्छतम्   इच्छत

उ.पु.  इच्छानि       इच्छाव    इच्छाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  ऐच्छत्    ऐच्छताम्   ऐच्छन्

म.पु.  ऐच्छः    ऐच्छतम्   ऐच्छत

उ.पु.  ऐच्छम्    ऐच्छाव    ऐच्छाम

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  इच्छेत्    इच्छेताम्   इच्छेयुः

म.पु.  इच्छेः     इच्छेतम्   इच्छेत

उ.पु.  इच्छेयम्  इच्छेव     इच्छेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  इष्यात्    इष्यास्ताम्  इष्यासुः

म.पु.  इष्याः     इष्यास्तम्  इष्यास्त

उ.पु.  इष्यासम्  इष्यास्व    इष्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  ऐषीत्     ऐषिष्टाम्   ऐषिषुः

म.पु.  ऐषीः     ऐषिष्टम्    ऐषिष्ट

उ.पु.  ऐषिषम्   ऐषिष्व     ऐषिष्म

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन   बहुवचन

प्र.पु.  ऐषिष्यत्  ऐषिष्यताम् ऐषिष्यन्

म.पु.  ऐषिष्यः   ऐषिष्यतम्  ऐषिष्यत

उ.पु.  ऐषिष्यम्  ऐषिष्याव   ऐषिष्याम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *