२२. चुरँ स्तेये

२२. चुरँ स्तेये, (स्तेयम्- चौर्यं, स्तैन्यं, मोषणं, अपहरणम्), चुरादिगण १, सेट्, उभयपदी, सकर्मक

लट् (वर्तमान काल) वर्तमाने लँट् (3/2/123)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चोरयति   चोरयतः   चोरयन्ति

म.पु.     चोरयसि  चोरयथः  चोरयथ

उ.पु.     चोरयामि  चोरयावः  चोरयामः

लिट् (परोक्ष भूत) परोक्षे लिँट् (3/2/115) पर.

एकवचन          द्विवचन          बहुवचन

प्र.पु.     चोरयांचकार        चोरयांचक्रतुः       चोरयांचक्रुः

म.पु.     चोरयांचकर्थ        चोरयांचक्रथुः       चोरयांचक्र

उ.पु.     चोरयांचकार/       चोरयांचकृव        चोरयांचकृम

चोरयांचकर

प्र.पु.     चोरयांबभूव        चोरयांबभूवतुः      चोरयांबभूवुः

म.पु.     चोरयांबभूविथ      चोरयांबभूवथुः      चोरयांबभूव

उ.पु.     चोरयांबभूव        चोरयांबभूविव      चोरयांबभूविम

प्र.पु.     चोरयामास चोरयामासतुः       चोरयामासुः

म.पु.     चोरयामासिथ       चोरयामासथुः       चोरयामास

उ.पु.     चोरयामास चोरयामासिव       चोरयामासिम

लुट् (अनद्यतन भविष्य) अनद्यतने लँुट् (3/3/15)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चोरयिता  चोरयितारौ चोरयितारः

म.पु.     चोरयितासि        चोरयितास्थः       चोरयितास्थ

उ.पु.     चोरयितास्मि       चोरयितास्वः       चोरयितास्मः

लृट् (भविष्यत्) लृँट् शेषे च (3/3/13) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चोरयिष्यति        चोरयिष्यतः        चोरयिष्यन्ति

म.पु.     चोरयिष्यसि        चोरयिष्यथः        चोरयिष्यथ

उ.पु.     चोरयिष्यामि       चोरयिष्यावः        चोरयिष्यामः

लेट् (वेद में लिँङ् के अर्थ में) लिँङर्थेे लेट् (3/4/7) पर.

प्र.पु.     एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

(अट्/आट्) (अट्/आट्) (अट्/आट्)

चोरायिषति/चोरायिषाति        चोरायिषतः/चोरायिषातः        चोरायिषन्ति/चोरायिषान्ति

चोरायिषत्/चोरायिषात्         चोरायिषन्/चोरायिषान्

चोरायिषद्/चोरायिषाद्

सिप् अणित्-पक्ष

चोरयिषति/चोरयिषाति चोरयिषतः/चोरयिषातः चोरयिषन्ति/चोरयिषान्ति

चोरयिषत्/चोरयिषात्          चोरयिषन्/चोरयिषान्

चोरयिषद्/चोरयिषाद्

सिप् अभाव-पक्ष

चोरयति/चोरयाति    चोरयतः/चोरयातः    चोरयन्ति/चोरयान्ति

चोरयत्/चोरयात्             चोरयन्/चोरयान्

चोरयद्/चोरयाद्

म.पु.     सिप् णित्-पक्ष

चोरायिषसि/चोरायिषासि       चोरायिषथः/चोरायिषाथः       चोरायिषथ/चोरायिषाथ

चोरायिषः/चोरायिषाः

सिप् अणित्-पक्ष

चोरयिषसि/चोरयिषासि चोरयिषथः/चोरयिषाथः चोरयिषथ/चोरयिषाथ

चोरयिषः/चोरयिषाः

सिप्-अभाव-पक्ष

चोरयसि/चोरयासि    चोरयथः/चोरयाथः    चोरयथ/चोरयाथ

चोरयः/चोरयाः

उ.पु.     सिप् णित्-पक्ष

चोरायिषमि/चोरायिषामि       चोरायिषवः/चोरायिषावः        चोरायिषमः/चोरायिषामः

चोरायिषम्/चोरायिषाम् चोरायिषव/चोरायिषाव चोरायिषम/चोरायिषाम

सिप् अणित्-पक्ष

चोरयिषमि/चोरयिषामि चोरयिषवः/चोरयिषावः चोरयिषमः/चोरयिषामः

चोरयिषम्/चोरयिषाम् चोरयिषव/चोरयिषाव  चोरयिषम/चोरयिषाम

सिप्-अभाव-पक्ष

चोरयमि/चोरयामि    चोरयवः/चोरयावः    चोरयमः/चोरयामः

चोरयम्/चोरयाम्     चोरयव/चोरयाव     चोरयम/चोरयाम

लोट् (विध्यादि अर्थ तथा आशीर्वचन) लोँट् च (3/3/165) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चोरयतु/चोरयतात्    चोरयताम् चोरयन्तु

म.पु.     चोरय/चोरयतात्     चोरयतम्  चोरयत

उ.पु.     चोरयाणि  चोरयाव   चोरयाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) अनद्यतने लँङ् (3/2/111)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अचोरयत्  अचोरयताम्        अचोरयन्

म.पु.     अचोरयः  अचोरयतम्        अचोरयत

उ.पु.     अचोरयम् अचोरयाव अचोरयाम

विधिलिङ् (विध्यादि अर्थ) विधिनिमन्त्रणामन्त्रणा-

धीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिँङ् (3/3/161) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चोरयेत्   चोरयेताम् चोरयेयुः

म.पु.     चोरयेः    चोरयेतम्  चोरयेत

उ.पु.     चोरयेयम्  चोरयेव   चोरयेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) आशिषि लिँङ्लोटौ (3/3/173)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चोर्यात्   चोर्यास्ताम् चोर्यासुः

म.पु.     चोर्याः    चोर्यास्तम् चोर्यास्त

उ.पु.     चोर्यासम्  चोर्यास्व  चोर्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत) लुँङ् (3/2/110) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अचूचुरत्  अचूचुरताम्        अचूचुरन्

म.पु.     अचूचुरः   अचूचुरतम् अचूचुरत

उ.पु.     अचूचुरम्  अचूचुराव अचूचुराम

लिँङ्निमित्ते लँृङ् क्रियातिपत्तौ (3/3/139) पर.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अचोरयिष्यत्       अचोरयिष्यताम्     अचोरयिष्यन्

म.पु.     अचोरयिष्यः        अचोरयिष्यतम्      अचोरयिष्यत

उ.पु.     अचोरयिष्यम्       अचोरयिष्याव       अचोरयिष्याम

लट् (वर्तमान काल) वर्तमाने लँट् (3/2/123) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चोरयते   चोरयेते   चोरयन्ते

म.पु.     चोरयसे   चोरयेथे   चोरयध्वे

उ.पु.     चोरये    चोरयावहे  चोरयामहे

लिट् (परोक्ष भूत) परोक्षे लिँट् (3/2/115) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चोरयांचक्रे चोरयांचक्राते       चोरयांचक्रिरे

म.पु.     चोरयांचकृषे        चोरयांचक्राथे       चोरयांचकृढ्वे

उ.पु.     चोरयांचक्रे चोरयांचकृवहे       चोरयांचकृमहे

प्र.पु.     चोरयांबभूव        चोरयांबभूवतुः      चोरयांबभूवुः

म.पु.     चोरयांबभूविथ      चोरयांबभूवथुः      चोरयांबभूव

उ.पु.     चोरयांबभूव        चोरयांबभूविथ      चोरयांबभूविम

प्र.पु.     चोरयामास चोरयामासतुः       चोरयामासुः

म.पु.     चोरयामासिथ       चोरयामासथुः       चोरयामास

उ.पु.     चोरयामास चोरयामासिव       चोरयामासिम

लुट् (अनद्यतन भविष्य) अनद्यतने लँुट् (3/3/15) 

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चोरयिता  चोरयितारौ चोरयितारः

म.पु.     चोरयितासे चोरयितासाथे       चोरयिताध्वे

उ.पु.     चोरयिताहे चोरयितास्वहे       चोरयितास्महे

लृट् (भविष्यत्) लृँट् शेषे च (3/3/13) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चोरयिष्यते चोरयिष्येते चोरयिष्यन्ते

म.पु.     चोरयिष्यसे चोरयिष्येथे चोरयिष्यध्वे

उ.पु.     चोरयिष्ये  चोरयिष्यावहे       चोरयिष्यामहे

लेट् (वेद में लिँङ् के अर्थ में) लिँङर्थेे लेट् (3/4/7) आत्मनेपद

प्र.पु.     एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

(अट्/आट्) (अट्/आट्) (अट्/आट्)

चोरायिषतै/चोरायिषातै चोरायिषैते/चोरायिषैते चोरायिषन्तै/चोरायिषान्तै

चोरायिषते/चोरायिषाते         चोरायिषन्ते/चोरायिषान्ते

सिप् अणित्-पक्ष

चोरयिषतै/चोरयिषातै  चोरयिषैते/चोरयिषैते  चोरयिषन्तै/चोरयिषान्तै

चोरयिषते/चोरयिषाते          चोरयिषन्ते/चोरयिषान्ते

सिप् अभाव-पक्ष

चोरयतै/चोरयातै     चोरयैते/चोरयैते      चोरयन्तै/चोरयान्तै

चोरयते/चोरयाते             चोरयन्ते/चोरयान्ते

म.पु.             सिप् णित्-पक्ष

चोरायिषसै/चोरायिषासै चोरायिषैथे/चोरायिषैथे चोरायिषध्वै/चोरायिषाध्वै

चोरायिषसे/चोरायिषासे        चोरायिषध्वे/चोरायिषाध्वे

सिप् अणित्-पक्ष

चोरयिषसै/चोरयिषासै चोरयिषैथे/चोरयिषैथे  चोरयिषध्वै/चोरयिषाध्वै

चोरयिषसे/चोरयिषासे         चोरयिषध्वे/चोरयिषाध्वे

सिप्-अभाव-पक्ष

चोरयसै/चोरयासै     चोरयैथे/चोरयैथे     चोरयध्वै/चोरयाध्वै

चोरयसे/चोरयासे             चोरयध्वे/चोरयाध्वे

उ.पु.             सिप् णित्-पक्ष

चोरायिषै/चोरायिषै    चोरायिषवहै/चोरायिषावहै       चोरायिषमहै/चोरायिषामहै

चोरायिषे/चोरायिषै    चोरायिषवहे/चोरायिषावहे       चोरायिषमहे/चोरायिषामहे

सिप् अणित्-पक्ष

चोरयिषै/चोरयिषै     चोरयिषवहै/चोरयिषावहै        चोरयिषमहै/चोरयिषामहै

चोरयिषे/चोरयिषै     चोरयिषवहे/चोरयिषावहे        चोरयिषमहे/चोरयिषामहे

सिप्-अभाव-पक्ष

चोरयै/चोरयै        चोरयवहै/चोरयावहै   चोरयमहै/चोरयामहै

चोरये/चोरयै        चोरयवहे/चोरयावहे   चोरयमहे/चोरयामहे

लोट् (विध्यादि अर्थ तथा आशीर्वचन) लोँट् च (3/3/165) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चोरयताम् चोरयेताम् चोरयन्ताम्

म.पु.     चोरयस्व  चोरयेथाम् चोरयध्वम्

उ.पु.     चोरयै    चोरयावहै  चोरयामहै

लङ् (अनद्यतन भूतकाल) अनद्यतने लँङ् (3/2/111)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अचोरयत  अचोरयेताम्        अचोरयन्त

म.पु.     अचोरयथाः अचोरयेथाम्        अचोरयध्वम्

उ.पु.     अचोरये   अचोरयावहि        अचोरयामहि

विधिलिङ् (विध्यादि अर्थ) विधिनिमन्त्रणामन्त्रणा-

धीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिँङ् (3/3/161) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चोरयेत   चोरयेयाताम्        चोरयेरन्

म.पु.     चोरयेथाः  चोरयेयाथाम्       चोरयेध्वम्

उ.पु.     चोरयेय   चोरयेवहि  चोरयेमहि

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद) आशिषि लिँङ्लोटौ (3/3/173)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     चोरयिषीष्ट        चोरयिषीयास्ताम्    चोरयिषीरन्

म.पु.     चोरयिषीष्ठाः       चोरयिषीयास्थाम्    चोरयिषीध्वम्

चोरयिषीढ्वम्

उ.पु.     चोरयिषीय चोरयिषीवहि       चोरयिषीमहि

लुङ् (सामान्यभूत) लुँङ् (3/2/110) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अचूचुरत  अचूचुरेताम्        अचूचुरन्त

म.पु.     अचूचुरथाः अचूचुरेथाम्        अचूचुरध्वम्

उ.पु.     अचूचुरे   अचूचुरावहि        अचूचुरामहि

लिँङ्निमित्ते लँृङ् क्रियातिपत्तौ (3/3/139) आ.

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अचोरयिष्यत       अचोरयिष्येताम्     अचोरयिष्यन्त

म.पु.     अचोरयिष्यथाः      अचोरयिष्येथाम्     अचोरयिष्यध्वम्

उ.पु.     अचोरयिष्ये        अचोरयिष्यावहि     अचोरयिष्यामहि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *