२१. अस भुवि

21. अस भुवि, (भुवि- भवने, सत्तायाम्, अस्तित्वे, विद्यमानतायाम्) अदादिगण 58, सेट्, परस्मैपदी, अकर्मक

लट् (वर्तमान काल)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अस्ति    स्तः     सन्ति

म.पु.     असि     स्थः     स्थ

उ.पु.     अस्मि    स्वः     स्मः

लिट् (परोक्ष भूत)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     बभूव    बभूवतुः   बभूवुः

म.पु.     बभूविथ   बभूवथुः   बभूव

उ.पु.     बभूव    बभूविथ   बभूविम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     भविता   भवितारौ  भवितारः

म.पु.     भवितासि  भवितास्थः भवितास्थ

उ.पु.     भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः

लृट् (भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति

म.पु.     भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ

उ.पु.     भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः

लेट् (वेद)

प्र.पु.     एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

(अट्/आट्) (अट्/आट्) (अट्/आट्)

भाविषति/भाविषाति  भाविषतः/भाविषातः  भाविषन्ति/भाविषान्ति

भाविषत्/भाविषात्           भाविषन्/भाविषान्

भाविषद्/भाविषाद्

सिप् अणित्-पक्ष

भविषति/भविषाति   भविषतः/भविषातः   भविषन्ति/भविषान्ति

भविषत्/भविषात्            भविषन्/भविषान्

भविषद्/भविषाद्

सिप् अभाव-पक्ष

असति/असाति      असतः/असातः      असन्ति/असान्ति

असत्/असात्               असन्/असान्

असद्/असाद्

म.पु.             सिप् णित्-पक्ष

भाविषसि/भाविषासि  भाविषथः/भाविषाथः  भाविषथ/भाविषाथ

भाविषः/भाविषाः

सिप् अणित्-पक्ष

भविषसि/भविषासि   भविषथः/भविषाथः   भविषथ/भविषाथ

भविषः/भविषाः

सिप्-अभाव-पक्ष

अससि/असासि      असथः/असाथः      असथ/असाथ

असः/असाः

उ.पु.             सिप् णित्-पक्ष

भाविषमि/भाविषामि  भाविषवः/भाविषावः  भाविषमः/भाविषामः

भाविषम्/भाविषाम्   भाविषव/भाविषाव   भाविषम/भाविषाम

सिप् अणित्-पक्ष

भविषमि/भविषामि   भविषवः/भविषावः   भविषमः/भविषामः

भविषम्/भविषाम्    भाविषव/भाविषाव   भविषम/भविषाम

सिप्-अभाव-पक्ष

असमि/असामि      असवः/असावः      असमः/असामः

असम्/असाम्       असव/असाव       असम/असाम

लोट् (आज्ञा अर्थ)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अस्तु/स्तात्        स्ताम्    सन्तु

म.पु.     एधि/स्तात् स्तम्     स्त

उ.पु.     असानि   असाव    असाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     आसीत्   आस्ताम्  आसन्

म.पु.     आसीः    आस्तम्   आस्त

उ.पु.     आसम्   आस्व    आस्म

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     स्यात्    स्याताम्  स्युः

म.पु.     स्याः     स्यातम्   स्यात

उ.पु.     स्याम्    स्याव    स्याम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     भूयात्    भूयास्ताम् भूयासुः

म.पु.     भूयाः     भूयास्तम्  भूयास्त

उ.पु.     भूयासम्  भूयास्व   भूयास्म

लुङ् (सामान्यभूत)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अभूत्    अभूताम्  अभूवन्

म.पु.     अभूः     अभूतम्   अभूत

उ.पु.     अभूवम्   अभूव    अभूम

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अभविष्यत् अभविष्यताम्       अभविष्यन्

म.पु.     अभविष्यः अभविष्यतम्       अभविष्यत

उ.पु.     अभविष्यम्        अभविष्याव        अभविष्याम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *