१७. स्मृ आध्याने

17. स्मृ आध्याने (आध्यानम्- उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणम्), भ्वादिगण 547, अनिट्, परस्मैपदी, सकर्मक

लट् (वर्तमान काल)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     स्मरति   स्मरतः   स्मरन्ति

म.पु.     स्मरसि   स्मरथः   स्मरथ

उ.पु.     स्मरामि   स्मरावः   स्मरामः

लिट् (परोक्ष भूत)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     सस्मार   सस्मरतुः  सस्मरुः

म.पु.     सस्मर्थ   सस्मरथुः  सस्मर

उ.पु.     सस्मार/सस्मर      सस्मरिव  सस्मरिम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     स्मर्ता    स्मर्तारौ   स्मर्तारः

म.पु.     स्मर्तासि  स्मर्तास्थः स्मर्तास्थ

उ.पु.     स्मर्तास्मि स्मर्तास्वः स्मर्तास्मः

लृट् (भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति

म.पु.     स्मरिष्यसि स्मरिष्यथः स्मरिष्यथ

उ.पु.     स्मरिष्यामि        स्मरिष्यावः        स्मरिष्यामः

लेट् (वेद)

प्र.पु.     एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

(अट्/आट्) (अट्/आट्) (अट्/आट्)

स्मार्षति/स्मार्षाति    स्मार्षतः/स्मार्षातः    स्मार्षन्ति/स्मार्षान्ति

स्मार्षत्/स्मार्षात्             स्मार्षन्/स्मार्षान्

स्मार्षद्/स्मार्षाद्

सिप् अणित्-पक्ष

स्मर्षति/स्मर्षाति     स्मर्षतः/स्मर्षातः     स्मर्षन्ति/स्मर्षान्ति

स्मर्षत्/स्मर्षात्              स्मर्षन्/स्मर्षान्

स्मर्षद्/स्मर्षाद्

सिप् अभाव-पक्ष

स्मरति/स्मराति     स्मरतः/स्मरातः     स्मरन्ति/स्मरान्ति

स्मरत्/स्मरात्              स्मरन्/स्मरान्

स्मरद्/स्मराद्

म.पु.             सिप् णित्-पक्ष

स्मार्षसि/स्मार्षासि   स्मार्षथः/स्मार्षाथः   स्मार्षथ/स्मार्षाथ

स्मार्षः/स्मार्षाः

सिप् अणित्-पक्ष

स्मर्षसि/स्मर्षासि    स्मर्षथः/स्मर्षाथः    स्मर्षथ/स्मर्षाथ

स्मर्षः/स्मर्षाः

सिप्-अभाव-पक्ष

स्मरसि/स्मरासि     स्मरथः/स्मराथः     स्मरथ/स्मराथ

स्मरः/स्मराः

उ.पु.             सिप् णित्-पक्ष

स्मार्षमि/स्मार्षामि   स्मार्षवः/स्मार्षावः    स्मार्षमः/स्मार्षामः

स्मार्षम्/स्मार्षाम्    स्मार्षव/स्मार्षाव     स्मार्षम/स्मार्षाम

सिप् अणित्-पक्ष

स्मर्षमि/स्मर्षामि    स्मर्षवः/स्मर्षावः     स्मर्षमः/स्मर्षामः

स्मर्षम्/स्मर्षाम्     स्मर्षव/स्मर्षाव      स्मर्षम/स्मर्षाम

सिप्-अभाव-पक्ष

स्मरमि/स्मरामि     स्मरवः/स्मरावः     स्मरमः/स्मरामः

स्मरम्/स्मराम्      स्मरव/स्मराव      स्मरम/स्मराम

लोट् (आज्ञा अर्थ)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     स्मरतु/स्मरतात्     स्मरताम्  स्मरन्तु

म.पु.     स्मर/स्मरतात्      स्मरतम्  स्मरत

उ.पु.     स्मराणि  स्मराव   स्मराम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अस्मरत्  अस्मरताम् अस्मरन्

म.पु.     अस्मरः   अस्मरतम् अस्मरत

उ.पु.     अस्मरम्  अस्मराव  अस्मराम

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     स्मरेत्    स्मरेताम्  स्मरेयुः

म.पु.     स्मरेः    स्मरेतम्  स्मरेत

उ.पु.     स्मरेयम्  स्मरेव    स्मरेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     स्मर्यात्   स्मर्यास्ताम्        स्मर्यासुः

म.पु.     स्मर्या    स्मर्यास्तम् स्मर्यास्त

उ.पु.     स्मर्यासम् स्मर्यास्व  स्मर्यास्म

लुङ् (सामान्यभूत)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अस्मार्षीत् अस्मार्ष्टाम्        अस्मार्षुः

म.पु.     अस्मार्षीः  अस्मार्ष्टम् अस्मार्ष्ट

उ.पु.     अस्मार्षम् अस्मार्ष्व  अस्मार्ष्म

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्)

एकवचन  द्विवचन  बहुवचन

प्र.पु.     अस्मरिष्यत्        अस्मरिष्यताम्      अस्मरिष्यन्

म.पु.     अस्मरिष्यः अस्मरिष्यतम्      अस्मरिष्यत

उ.पु.     अस्मरिष्यम्        अस्मरिष्याव       अस्मरिष्याम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *