१५. पा पाने

15. पा पाने (पानम्- पीतिः, आचमनम्, द्रवद्रव्यस्य गलाधः करणम्), भ्वादिगण 659, अनिट्, परस्मैपदी, सकर्मक

लट् (वर्तमान काल)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   पिबति  पिबतः  पिबन्ति

म.पु.   पिबसि  पिबथः  पिबथ

उ.पु.    पिबामि  पिबावः  पिबामः

लिट् (परोक्ष भूत)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   पपौ    पपतुः   पपुः

म.पु.   पपिथ/पपाथ     पपथुः   पप

उ.पु.    पपौ    पपिव   पपिम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   पाता    पातारौ  पातारः

म.पु.   पातासि  पातास्थः पातास्थ

उ.पु.    पातास्मि पातास्वः पातास्मः

लृट् (भविष्यत्)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   पास्यति पास्यतः पास्यन्ति

म.पु.   पास्यसि पास्यथः पास्यथ

उ.पु.    पास्यामि पास्यावः पास्यामः

लेट् (वेद)

प्र.पु.   एकवचन द्विवचन बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

(अट्/आट्)      (अट्/आट्)      (अट्/आट्)

पासति/पासाति   पासतः/पासातः   पासन्ति/पासान्ति

पासत्/पासात्           पासन्/पासान्

पासद्/पासाद्

सिप् अणित्-पक्ष

पासति/पासाति   पासतः/पासातः   पासन्ति/पासान्ति

पासत्/पासात्           पासन्/पासान्

पासद्/पासाद्

सिप् अभाव-पक्ष

पिबति/पिबाति   पिबतः/पिबातः   पिबन्ति/पिबान्ति

पिबत्/पिबात्           पिबन्/पिबान्

पिबद्/पिबाद्

म.पु.          सिप् णित्-पक्ष

पाससि/पासासि   पासथः/पासाथः   पासथ/पासाथ

पासः/पासाः

सिप् अणित्-पक्ष

पाससि/पासासि   पासथः/पासाथः   पासथ/पासाथ

पासः/पासाः

सिप्-अभाव-पक्ष

पिबसि/पिबासि   पिबथः/पिबाथः   पिबथ/पिबाथ

पिबः/पिबाः

उ.पु.          सिप् णित्-पक्ष

पासमि/पासामि   पासवः/पासावः   पासमः/पासामः

पासम्/पासाम्    पासव/पासाव    पासम/पासाम

सिप् अणित्-पक्ष

पासमि/पासामि   पासवः/पासावः   पासमः/पासामः

पासम्/पासाम्    पासव/पासाव    पासम/पासाम

सिप्-अभाव-पक्ष

पिबमि/पिबामि   पिबवः/पिबावः    पिबमः/पिबामः

पिबम्/पिबाम्    पिबव/पिबाव     पिबम/पिबाम

लोट् (आज्ञा अर्थ)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   पिबतु/पिबतात्   पिबताम् पिबन्तु

म.पु.   पिब/पिबतात्    पिबतम् पिबत

उ.पु.    पिबानि  पिबाव  पिबाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   अपिबत् अपिबताम्      अपिबन्

म.पु.   अपिबः  अपिबतम्       अपिबत

उ.पु.    अपिबम् अपिबाव अपिबाम

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   पिबेत्   पिबेताम् पिबेयुः

म.पु.   पिबेः   पिबेतम् पिबेत

उ.पु.    पिबेयम् पिबेव   पिबेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   पेयात्   पेयास्ताम्       पेयासुः

म.पु.   पेयाः   पेयास्तम्       पेयास्त

उ.पु.    पेयासम् पेयास्व  पेयास्म

लुङ् (सामान्यभूत)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   अपात्   अपाताम् अपुः

म.पु.   अपाः   अपातम् अपात

उ.पु.    अपाम्  अपाव   अपाम

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   अपास्यत्       अपास्यताम्     अपास्यन्

म.पु.   अपास्यः अपास्यतम्      अपास्यत

उ.पु.    अपास्यम्       अपास्याव       अपास्याम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *