१३. ष्ठा गतिनिवृत्तौ

13. ष्ठा गतिनिवृत्तौ (गतिनिवृत्तिः गमनविरोधः), भ्वादिगण 662, अनिट्, परस्मैपदी, अकर्मक

लट् (वर्तमान काल)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति

म.पु.   तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ

उ.पु.    तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः

लिट् (परोक्ष भूत)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   तस्थौ   तस्थतुः तस्थुः

म.पु.   तस्थिथ/तस्थाथ  तस्थथुः तस्थ

उ.पु.    तस्थौ   तस्थिव तस्थिम

लुट् (अनद्यतन भविष्यत्)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   स्थाता  स्थातारौ स्थातारः

म.पु.   स्थातासि स्थातास्थः      स्थातास्थ

उ.पु.    स्थातास्मि      स्थातास्वः      स्थातास्मः

लृट् (भविष्यत्)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   स्थास्यति       स्थास्यतः       स्थास्यन्ति

म.पु.   स्थास्यसि      स्थास्यथः       स्थास्यथ

उ.पु.    स्थास्यामि      स्थास्यावः      स्थास्यामः

लेट् (वेद)

प्र.पु.   एकवचन द्विवचन बहुवचन

सिप् णित्-पक्ष

(अट्/आट्)      (अट्/आट्)      (अट्/आट्)

स्थासति/स्थासाति स्थासतः/स्थासातः स्थासन्ति/स्थासान्ति

स्थासत्/स्थासात्        स्थासन्/स्थासान्

स्थासद्/स्थासाद्

सिप् अणित्-पक्ष

स्थासति/स्थासाति स्थासतः/स्थासातः स्थासन्ति/स्थासान्ति

स्थासत्/स्थासात्        स्थासन्/स्थासान्

स्थासद्/स्थासाद्

सिप् अभाव-पक्ष

तिष्ठति/तिष्ठाति तिष्ठतः/तिष्ठातः तिष्ठन्ति/तिष्ठान्ति

तिष्ठत्/तिष्ठात्         तिष्ठन्/तिष्ठान्

तिष्ठद्/तिष्ठाद्

म.पु.          सिप् णित्-पक्ष

स्थाससि/स्थासासि       स्थासथः/स्थासाथः स्थासथ/स्थासाथ

स्थासः/स्थासाः

सिप् अणित्-पक्ष

स्थाससि/स्थासासि       स्थासथः/स्थासाथः स्थासथ/स्थासाथ

स्थासः/स्थासाः

सिप्-अभाव-पक्ष

तिष्ठसि/तिष्ठासि तिष्ठथः/तिष्ठाथः तिष्ठथ/तिष्ठाथ

तिष्ठः/तिष्ठाः

उ.पु.          सिप् णित्-पक्ष

स्थासमि/स्थासामि       स्थासवः/स्थासावः स्थासमः/स्थासामः

स्थासम्/स्थासाम् स्थासव/स्थासाव  स्थासम/स्थासाम

सिप् अणित्-पक्ष

स्थासमि/स्थासामि       स्थासवः/स्थासावः स्थासमः/स्थासामः

स्थासम्/स्थासाम् स्थासव/स्थासाव  स्थासम/स्थासाम

सिप्-अभाव-पक्ष

तिष्ठमि/तिष्ठामि तिष्ठवः/तिष्ठावः  तिष्ठमः/तिष्ठामः

तिष्ठम्/तिष्ठाम्  तिष्ठव/तिष्ठाव   तिष्ठम/तिष्ठाम

लोट् (आज्ञा अर्थ)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   तिष्ठतु/तिष्ठतात् तिष्ठताम्       तिष्ठन्तु

म.पु.   तिष्ठ/तिष्ठतात्  तिष्ठतम् तिष्ठत

उ.पु.    तिष्ठानि तिष्ठाव तिष्ठाम

लङ् (अनद्यतन भूतकाल)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   अतिष्ठत् अतिष्ठताम्     अतिष्ठन्

म.पु.   अतिष्ठः अतिष्ठतम्      अतिष्ठत

उ.पु.    अतिष्ठम्       अतिष्ठाव       अतिष्ठाम

विधिलिङ् (आज्ञा या चाहिए अर्थ)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   तिष्ठेत्  तिष्ठेताम्       तिष्ठेयुः

म.पु.   तिष्ठेः  तिष्ठेतम् तिष्ठेत

उ.पु.    तिष्ठेयम् तिष्ठेव  तिष्ठेम

आशीर्लिङ् (आशीर्वाद)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   स्थेयात् स्थेयास्ताम्     स्थेयासुः

म.पु.   स्थेयाः  स्थेयास्तम्      स्थेयास्त

उ.पु.    स्थेयासम्       स्थेयास्व स्थेयास्म

लुङ् (सामान्यभूत)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   अस्थात् अस्थाताम्      अस्थुः

म.पु.   अस्थाः  अस्थातम्       अस्थाः

उ.पु.    अस्थाम् अस्थाव अस्थाम

लृङ् (हेतुहेतुमद् भविष्यत्)

एकवचन द्विवचन बहुवचन

प्र.पु.   अस्थास्यत्      अस्थास्यताम्    अस्थास्यन्

म.पु.   अस्थास्यः      अस्थास्यतम्    अस्थास्यत

उ.पु.    अस्थास्यम्      अस्थास्याव     अस्थास्याम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *